نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

در محاورۀ فایدون، افزون بر موضوع اصلی که اثبات جاودانگی نفس است، یکی از موضوعات فرعی عبارت است از ادّعای افلاطون مبنی بر اینکه حصول معرفت محض، طی زندگی دنیوی ناممکن است. نوشتۀ حاضر نخست، به دنبال توصیف و تبیین همین مدّعا است. سپس می‌کوشیم با استفاده از مطالب خود محاوره، به تبیین معنای معرفت محض بپردازیم. برای معرفت محض، دو معنی ممکن ارائه کرده‌ایم: الف- معرفت محض به معنی شناخت بی‌واسطه و ب- معرفت محض به معنی مثال معرفت (خود معرفت). همچنین تلاش می‌کنیم تا بر پایۀ این دو معنا از معرفت محض، دو دلیل در اثبات مدّعای افلاطون بیان کنیم: دلیل نخست از راه تفکیک شناخت بی‌واسطه از شناخت باواسطه و دلیل دوم از راه امتناع رسیدن تقلید به مثال خودش. مطالب فایدون، از بابت موضوع بحث، گاهی کوتاه و اندک است. هم با تفصیل مباحث و هم با برگرفتن نکته‌هائی از جاهای دیگر محاوره و بازسازی آنها، کوشیده‌ایم دلایل را تقریر و اقامه کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phaedo: The Pure Knowledge and its Impossibility in the World

نویسنده [English]

  • majid sadr majles

چکیده [English]

In addition to the immortality of the Soul (psyche) as a principal issue, there are other issues in the Phaedo. One of them is claiming that the pure knowledge is attainable only after death at the afterworld. In the first, the function of the present article is describing and explaining the claim. To this end, we must inquire the meaning of the pure knowledge in the Phaedo. Based on the point of view of the Object and the Subject of knowledge, we can issue two meanings: a) Pure knowledge means a Direct cognition, and b) Pure knowledge means the Form of Knowledge (Knowledge itself). In the second phase we are trying to reconstruct proofs for Plato's claiming. Why the Pure Knowledge in this world is Impossible? In attention to the two meanings of the pure knowledge, it seems that we can project two reasoning: a) Proof by the distinction of the direct cognition from the indirect and b) Proof by the falling short of the sensible things from their Forms (Ideas).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Plato
  • Philosophy as Training the Death
  • Pure Knowledge
  • Direct Cognition
  • Forms or Ideas