رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 61-73

چکیده
  مفهوم صدق یکی از مفاهیم اصلی فلسفه است که در منطق، معناشناسی و متافیزیک نقشی محوری دارد. رابطة  صدق و رئالیسم  یکی از مباحث مهمی است که در فلسفة تحلیلی معاصر مورد توجه قرار دارد و در این ارتباط پرسش ...  بیشتر
تلقی ریچارد رورتی از حقیقت به مثابه‌ی هدف پژوهش
تلقی ریچارد رورتی از حقیقت به مثابه‌ی هدف پژوهش

محمد اصغری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 47-65

چکیده
  این مقاله به تحلیل دیدگاه نئوپراگماتیستی رورتی درباره ی حقیقت عینی می پردازد. طبق نظر این فیلسوف هدف پژوهش برخلاف دیدگاه متفکران گذشته، کشفِ«حقیقت عینی»(objective truth) نیست. به نظر رورتی مفاهیمی مثل ...  بیشتر