تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر
تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر

جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 155-186

چکیده
  مقالة حاضر سعی می‌کند تا مسألة مرگ را از دریچة تازة هستی‌شناسی تودستی مورد بررسی قرار دهد. منظور ما از هستیشناسی تودستی نحوهای از مواجهه با هستنده‌های تودستی (هستی‌های ابزاری) و افقهای انضمامی حیات ...  بیشتر