نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه‎ دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالة حاضر سعی می‌کند تا مسألة مرگ را از دریچة تازة هستی‌شناسی تودستی مورد بررسی قرار دهد. منظور ما از هستیشناسی تودستی نحوهای از مواجهه با هستنده‌های تودستی (هستی‌های ابزاری) و افقهای انضمامی حیات است که در تفکر مارتین هایدگر بسط پیدا کرده است. این هستی‌شناسی که به نظر ما روش خاص هایدگر در بررسی هر موضوعی است، موضوعات و افقهای حیات انسانی را در بستری عملی و درگیرانه مورد بررسی قرار می‌دهد. یکی از این افقهای انضمامی هستی‌شناسی تودستی، مرگ است که به علت اهمیت قاطع بر حیات بشر و تأثیر عظیم بر جهان بینی انسان شایسته است که مورد تحلیل دقیق قرار گیرد. برای رهیابی صحیح به مسأله مرگ در فلسفة هایدگر و نشان دادن تمایز مرگ اندیشی هایدگر و سنّت متافیزیک، مرگ‌اندیشی را در دو هستی شناسی پیش‌دستی و هستی‌شناسی تودستی مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از هستی‌شناسی پیش دستی شیوة غالب مرگ‌اندیشی در سنت متافیزیک از افلاطون تا نیچه است؛ سپس مرگ اندیشی هستی‌شناسی تودستی را در سه دورة تفکر هایدگر بررسی می‌کنیم. بنابراین پرسش راهنمای سراسر این پژوهش این است که هستی شناسی تودستی یا به عبارت بهتر شیوة مواجهة عملی و درگیرانه با افقهای انضمامی به روی ما می‌گشاید؟ سعی می‌کنیم تا حد توان پاسخگوی پرسش فوق باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Meaning of Thinking to Death in Heidegger’s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Jamal Same 1
  • Mohamad Javad Safian 2

1 M.A. Student, Isfahan University

2 Assistant Professor, Isfahan University

چکیده [English]

The present study tries to consider the problem of death from the perspective of ready-to-hand ontology. By ready-to-hand ontology, we mean a kind of encounter with ready-to-hand beings (instrumental beings) and concrete horizons of life which has been expanded in Heidegger’s thought. This kind of ontology, which is the characteristic feature of Heidegger’s methodology in phenomenological ontology, puts the objects and horizons of human life in a practical and engaging context. One of the concrete horizons of ready-to-hand ontology is death. Because of death’s extraordinary importance in human life and its effect on the worldview of mankind, it deserves a thorough analysis. In order to correctly approach the problem of death in Heidegger’s philosophy, and in order to emphasize the difference between thinking to death in Heidegger’s thought and the traditional metaphysics, we consider death in ready-to-hand and present-at-hand ontologies. Ready-to-hand ontology has been the prevailing mode of thinking to death in the traditional metaphysics from Plato to Nietzsche. We consider thinking to death in this kind of ontology in the three phases of Heidegger’s thought. This paper examines new possibilities and the horizons that ready-to-hand ontology can introduce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Ready-to-Hand Ontology
  • Present-at-Hand Ontology
  • Thinking to Death
  • Ready-to-Hand Beings
-        آگامبن، جورجو. (1391). زبان و مرگ، در باب جایگاه منفیت، ترجمۀ پویا امینی. نشر مرکز.
-        افلاطون. (1357). دورۀ آثار افلاطون، ترجمۀ لطفی. انتشارات خوارزمی.
-        نیچه، فردریش. (1385). حکمت شادان، ترجمۀ جلال آل‌احمد، سعید کامران، حامد فولادوند. انتشارات جامی.
-        هایدگر، مارتین. (1389). وجود و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی. انتشارات ققنوس.
-        _________. (1384).متافیزیک نیچه، ترجمۀ منوچهر اسدی. انتشارات پرسش.
-        _________. (1383). متافیزیک چیست؟ ترجمۀ سیاوش جمادی. انتشارات ققنوس.
-        هگل، ویلهلم فردریش. (1386). خدایگان و بنده، ترجمۀ حمید عنایت. انتشارات خوارزمی.
-          Bacon, Francis. (1997). of death. Words worth.
-          Choron, Jacques. (1963). Death and western thought. Collier books.
-          Deleuze, Gilles. (1989). Masochism: Coldness and cruelty. Zone books, new York.
-          Demske, James. (1976). Being, man and death. University press.
-          Gadamer, Hans Georg. (1996). The enigma of death: the art of healing in a scientific age. Stantford university press.
-          Heidegger, Martin. (1990). Kant and Problem of Metaphysic, translated by Richard Taft. University press.
-          _____________. (1996).  An introduction to
-          metaphysic, translated by Ralph Manheim. University press.
-          _____________. (2002). Woodland trails, translated by ted Sadler. University press.
-          Schopehauer. (1995). The wolrd as will and idea. Every man London.
-          Seneca. (2002). Qouated in Chron’s Death and Western thought. Collier books.
-          Spinoza, Baroch. (2002). Ethics in completed work. Collier Books.