نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نور فره (خُرّه )، نوری است که از عالم نورانی بر نفوس کامل نوری اشراق کرده، بدان نفوس تأیید و رأی بخشیده و سبب ریاست صاحب آن بر دیگران می شود و نوری است که معطی تأیید است و مؤید مشروعیت حکومت. از سویی حقیقت عصمت نیز نوری ملکوتی است که عاصم و حافظ بوده و صاحب آن مؤید از جانب خداوند است و شایسته حکومت و امامت بر کل کائنات.
در این مقاله رابطه «نور فره» که در بین حکمای ایران باستان مطرح بوده و سهروردی نیز درتألیفات مختلف خود به تبیین و تشریح آن و دارندگانش پرداخته و «نور عصمت» و ویژگیهای معصوم که در اسلام طرح گردیده، مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و سعی شده با بیان وجوه متشابه فراوان میان آن دو، رابطه ای منطقی بین شیعه پذیری ایرانیان و سابقه فکری – فرهنگی و ذوقی نیاکانشان برقرار گردد. در این راستا  ابتدا پس از شرح  و توضیح حقیقت «نور فره» و «عصمت» به بررسی ویژگی ها و جایگاه صاحبان و دارندگان این دو پرداخته شده و سپس تشابهات میان آن دو نور و ویژگیهای صاحبان آنها بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Farrah Light and the Light of Innocence from Shia's Point of View

چکیده [English]

Farrah Light is the light which has shined upon the Comprehensive Souls from the world of light, having granted its possessors a lofty perspective and superiority over the others; it is a light which bestows affirmation and confirms the legitimacy of leadership. On the other hand, the Light of Innocence is also a divine light which is guardian and protective: its possessor is aided by God and earns to rule the entire cosmos. In this article, the relationship between Farrah Light (as referred to by ancient Iranian sages and thoroughly discussed and examined by Sohravardi in his various works) on the one hand, and the Light of Innocence (as referred to in Islam) on the other, have been examined and explored in an attempt to demonstrate their multiple analogies, while also establishing a logical link between the Iranian's conversion to Shia and the intellectual-cultural background they had inherited from their ancestors. In this regard, the reality of "Farrah Light" and the "Light of Innocence" are investigated and elaborated on, examining the characteristic features of their possessors, while also drawing on their similarities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farrah Light
  • Light of Innocence
  • innocence
  • the Comprehensive Soul