نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ابن عربی، برزخ را به معنای حدّ فاصل بین دو چیز می داند که معرفت آن امری عقلانی است امّا وجود آن امری خیالی است. وی مراتب وجودیِ برزخ را به برزخ نزولی (اعیان ثابته) و برزخ صعودی (برزخ پس از مرگ) تقسیم می کند.به زعم وی، مفهوم و مصداق خیال، حقیقتی است که «نه موجود، و نه معدوم» یا «هم موجود، و هم معدوم» است؛ از این رو،اگرچه این امر به ظاهر تناقض نماست امّا نه تنها متناقض نیست، بلکه حاکی از رابطة خاصّی است که بین وجودِ مَجازیِ موجودات ممکن، ووجودِ حقیقیِ واجب الوجود بالذّات برقرار است. وی مراتب وجودی خیال را به خیال متّصل و منفصل تقسیم می کند و مرتبة خواب انسانهای عادّی را در هر دو مرتبة خیال متّصل ومنفصل می داند امّا خواب و مکاشفة انسانهای کامل،از جمله انبیاء و وحی رسالی آنها را مربوط به خیال منفصل می داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological Approach to the Imaginaire and the Intermediate World from Ibn Arabi's Point of View

چکیده [English]

Ibn arabi believes that the Intermediate World is a contour between two things, the knowledge of which is rational, yet its existence is imaginary. He divides the levels of the Intermediate World's existence into two categories: descending Intermediate World (immutable entities) and ascending Intermediate World (Intermediate World after death). He believes that imagination is a «non-existing and non-extinct» or «existing and extinct» being. This appears to be a paradox, but not only is it not a paradox, but also it shows a special relationship between the virtual existence of creatures and the real being of self-existent. He divides the imagination's existing positions into connected and disconnected imaginations, and places the common people's dreams in these two categories; but he attributes the prophets' dreams, revelations and their divine inspiration into disconnected imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabi
  • Intermediate World
  • Imaginaire
  • Ascending Intermediate World
  • Descending Intermediate World
  • Connected Imagination
  • Disconnected Imagination