نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انسان شناسی، علمی است که به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه می‌پردازد. انسان شناسی حقوق بشر به این موضوع می‌پردازد که فرهنگ‌های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می‌کنند. حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی و حاکم شدن اومانیسم به وجود آمد. رویکرد هر نظام فکری به ماهیت، طبیعت و جایگاه انسان تعیین کننده دیگر اجزای فلسفی آن خواهد بود. مکتب فلسفی اشراق به عنوان پیوندگاه اندیشه ایرانی- اسلامی یکی از مهمترین خاستگاه های فکری می‌باشد که دارای مبانی انسان شناسی خاص خود است. در این تحقیق برآنیم تا حقوق بشر مبتنی بر مبانی انسان شناسی سهروردی را بیابیم. انسان شناسی اشراقی در کنار فهم ارتباط این موضوع با پاره‏های اساسی دیگر اندیشه او مثل خداشناسی و جهانشناسی میسر است. در اندیشه او انسان تلفیقی از نفس و بدن است، نفس انسانی از سنخ نورالانوار (جوهری بسیط و مجرد) است که اصالت با اوست. راه ورود به ساختار انسان شناسی فلسفه اشراق بازشناسی مسئله‏نور و احکام مرتبط با آن است. انسان شناسی اشراقی با ویژگی کمال گرای خود مفهومی حداکثری از انسان را ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنای ترسیم حقوق بنیادین والاتری نسبت به نگاه حداقلی حقوق بشر مدرن  باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

principles of Human Rights and anthropology from Suhrawardi's point of view

چکیده [English]

Anthropology is the science of man's place in the universe and his relationship with nature and society. Anthropology of Human Rights investigates how various cultures approach the question of human rights. In its modern sense, Human Rights is marked by the emergence of humanism and a shift of the Western mentality. It is the approach of a system of thought to questions of essence, nature and man's place in the universe that is most essential.  Illumination is the philosophical school which is a fusion of Iranian/Islamic thought. It is one of the most important intellectual schools which enjoys its own principles of anthropology. This research aims to examine the principles of Human Rights and anthropology from Suhrawardi's point of view. According to Suhrawardi man is a fusion of soul and body. Human soul originates from Light of Lights (non-material substance), which has fundamental reality. Illumination anthropology is closely associated with the question of Light and the related issues. Illumination anthropology with perfectionism as its characteristic feature presents a maximal account of human beings – which can in turn be a basis to draw on higher fundamental rights (as compared to the minimalistic account offered by the Human Rights in its modern sense).   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • human rights
  • Suhrawardi
  • soul
  • body