نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     برطبق آیات و روایات اسلامی، تکریم مهمان به معنای گرامی‌داشتن، کریم گفتن، عزیز و ارجمند شمردن کسی که وارد خانه کس دیگری می‌شود. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانه‌های سنتی در ایران، می‌توان توجه به تکریم و بزرگداشت مهمان را در آن به نحو ملموسی مشاهده کرد. این تحقیق به بررسی نقش اندیشه‌های اخلاقی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران با تاکید بر «تکریم مهمان»، پرداخته و هدف آن تحلیل نمود ابعاد مختلف تکریم مهمان در ساختار فضایی این خانه‌ها می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده، که ابتدا از طریق شیوه‌های تحقیق کتابخانه‌ای، مفاهیم مرتبط با موضوع از کتب برخی صاحب‌نظران، اندیشمندان، آیات و روایات اسلامی استخراج شده، سپس نقش تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه‌های سنتی مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که، مهمان و مهمان نوازی در نزد ایرانیان بسیار حائز اهمیت بوده و مردم از آیات قرآنی و روایات اسلامی در این مورد الگو می‌گرفته‌اند. از طرف دیگر، تکریم مهمان در معماری فضای خانه‌های سنتی ایران نمود و تجلی خاصی یافته که به وضوح می‌توان در ابعاد مختلف ساختار فضایی از جمله، ساباط، سردر ورودی، هشتی، حیاط، اتاقهای پذیرایی و... آنرا مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The aspect of ethical thought in the Spatial Structure of Traditional Houses in Iran Study case: guest hospitality

چکیده [English]

     According to the Qur'anic verses and Islamic tradition, guest hospitality means revering, respecting and glorifying the person who enters the house of someone else. Looking deeply at spatial structure of traditional houses in Iran, one can see reverence and honor to the guest in a tangible manner. This study examines the role of ethical thoughts in spatial structure of traditional house in Iran with an emphasis on reverence for Guest. Its purpose is to analyze different aspects of reverence for guest in spatial structure of these houses. The method of the research is descriptive and analytical. In first step, the related concepts is extracted from books of Islamic scholars , thinkers and  Islamic verses and narrations by means of library study techniques, then, the role  of guest hospitality in spatial structure of traditional houses in Iran is discussed. The results show that, guest and guest hospitality are very important to Iranians. They take their patterns in constructing houses from Quranic verses and Islamic narrations. Guest hospitality also displays special aspects in the architecture of traditional houses in Iran. It can clearly be seen in different aspects of spatial structure including: awning, top of entrance door, porch, yard, living room and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics and Architecture
  • Guest Hospitality
  • Traditional Houses