نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع این مقاله بررسی مفهوم عدم در تفکر هایدگر و نیشیدا است. هایدگر، که میراث‌دار فلسفۀ غرب است، در کتاب متافیزیک چیست به نحو بنیادین به مسئلۀ عدم می‌پردازد. به عقیدۀ او مفهوم عدم نه تنها از مفهوم نفی شدگی ناشی نمی‌شود؛ بلکه آغازین‌تر از آن است. عدم در تفکر هایدگر ربطی وثیق به خصلت‌های وجودی، یا آنچه هایدگر آن را اگزیستانسیال‌های دازاین می‌نامد، دارد. عدم هایدگری از طریق ترس-آگاهی آشکار می‌گردد و طی آن در جریان فروغلتیدن همه موجودات در یک کلیت، دازاین خود را تنها در مهی هولناک می‌یابد. بر این اساس پرسش از عدم به اندازه پرسش از هستی اهمیت دارد. نیشیدا نیز، که میراث‌دار سنت بودیسم است، مسئلۀ عدم را در کانون توجه قرار می‌دهد. عدمِ نیشیدایی تا حد زیادی رنگ و بوی عرفانی-بودیستی دارد. به عقیدۀ او عدم بنیاد همه چیز است. عدم نیشیدایی وجهی انضمامی و این جهانی دارد، اما در عین حال ورای موجودات است. عدم از این لحاظ تعین‌بخش هستی است. در این نوشتار با تحلیل مواردی چون ترس-آگاهی و در-جهان-هستن در فلسفه هایدگر و تجربه محض، سونیاتا و مکان عدم در تفکر نیشیدا، به مقایسه مفهوم عدم در این دو فیلسوف پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of the Concept of Nothingness in the Philosophies of Heidegger and Nishida

چکیده [English]

The subject of this paper is an investigation of the concept of nothingness in Heidegger and Nishida's philosophies. Heidegger discusses the concept of nothingness in his famous book What Is Metaphysics. He points out that not only nothingness is not from negation, but also it is earlier than the latter. According to Heidegger, nothingness is related to Dasein's existentials. Nothingness comes from anxiety, and then when all entities fall into a whole, it becomes clear. Nishida also addresses the concept of nothingness in his philosophy. According to him, nothingness is a mystical situation. He believes that nothingness is the foundation of everything. Nothingness is a concrete meaning, but it is beyond any other entity. This article compares the main arguments in these two philosophers' perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Nishida
  • nothingness
  • Buddhism
  • Dasein's existential