نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بی‌شک، مسألۀ شکاف واقع- ارزش را باید در زمرۀ مسائل بسیار مهمّ فلسفۀ اخلاق به‌شمارآورد. طرح مسألۀ شکاف واقع- ارزش را به فیلسوف شکّاک و تجربی‌مسلک اسکاتلندی، دیوید هیوم، منسوب دانسته‌اند. هیوم مدّعی بود که استنتاج قضایای اخلاقی متضمّن باید/ نباید از قضایای متضمّن هست/ نیست، امکان‌پذیر نیست. فیلسوفان اخلاق از این آموزۀ هیومی با عنوان «مغالطۀهست-باید» یاد می‌کنند. پس از هیوم، جرج ادوارد مور، فیلسوف تحلیلی‌مشرب انگلیسی، آن آموزۀ هیومی را به ‌نوعی احیا کرد. مور مدّعی بود که مفهوم «خوب» را بر حسب مفاهیم نااخلاقی/ خاصّه‌های طبیعی نمی‌توان تعریف کرد. وی فیلسوفانی را که مفهوم «خوب» را بر حسب مفاهیم نااخلاقی/ خاصّه‌های طبیعی تعریف کرده‌اند، به ارتکاب مغالطه‌ای با عنوان «مغالطۀ طبیعی‌انگاری» متّهم می‌کرد. عده‌ای از فیلسوفان اخلاق در صدد تأیید مغالطات مطرح‌شده از سوی هیوم و مور برآمده‌اند و گروهی نیز درصدد ردّ آموزه‌های آن دو بوده‌اند. السدر مکینتایر، فیلسوف نوارسطویی آمریکایی، از جملۀ فیلسوفانی است که با ردّ شکاف واقع-ارزش سعی کرده تا تبیین خاصّی از چگونگی بروز و ظهور نظریّات مروّج شکاف واقع- ارزش به دست دهد و استدلال‌هایی برای نشان‌دادن بطلان آن اقامه کند. در این مقاله، نخست به‌اختصار، آموزه‌های هیوم و مور دربارۀ شکاف مذکور را از نظر خواهیم گذراند؛ سپس به ملاحظات مکینتایر دربارۀ آن شکاف خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Overview of MacIntyre's Perspective on "The problem of the gap between reality and value" in After Virtue

نویسندگان [English]

  • Meysam Shirzad 1
  • Ali Akbar AbdolAbadi 2

1 M.A. Student, Tabriz University

2 Assistant professor of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Undoubtedly, the problem of “fact-value” gap should be considered as one of the most important issues in moral philosophy. Drawing the problem of “fact-value” gap has been ascribed to the skeptic empiricist Scottish philosopher, David Hume. Hume claimed that it is impossible to derive the ethical propositions containing “ought/ought not” from the ethical propositions containing “is/is not”. The moral philosophers have regarded the Humean doctrine as the "is/ought” fallacy. After Hume, the English analytic philosopher, George Edward Moore, revived the Humean doctrine. Moore claimed that the concept of “Good” cannot be defined in terms of non-moral concepts/natural properties. He challenged the philosophers who defined this concept in terms of the non-moral concepts/natural properties to committing the “Naturalistic Fallacy”. Some of the moral philosophers have tried to confirm the fallacies proposed by Hume and Moore, while some others have attempted to refute those fallacies. The American neo-Aristotelian philosopher, Alasdair MacIntyre is among those who have tried to offer a specific explanation of how the theories of disseminating the “fact-value” gap have emerged. He has made some arguments to show the invalidity of that gap. In this paper, we will consider the doctrines of Hume and Moore on the “fact-value” gap, and then will examine MacIntyre’s considerations on the gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hume’s Law
  • Naturalistic Fallacy
  • MacIntyre
  • the Fact-value” Gap
  • Aristotelian scheme
  • Functional Argument