نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

حقیقت، پرسش‌برانگیزترین مسألة فلسفی است که اندیشة فیلسوفان را همواره به خود جلب‌کرده‌است. مارتین هایدگر با تعریف حقیقت به نامستوری (الثیا)، حقیقت را از معیار سنجش صدق و کذب ‌گزاره خارج کرده و به آن جایگاهی هستی‎شناسانه بخشیده‌است. در این مقاله ارتباط میان حقیقت و شیء در فلسفة هایدگر بررسی‌ می‏شود و استدلال ‌می‏شود که نگاه هایدگر به هستی‏های ابزاری تأثیر قاطعی بر حقیقت‌اندیشی وی داشته‌است. تفسیر ما از ارتباط حقیقت و شیء در فلسفة هایدگر متمرکز بر روی بند 44 وجود و زمان است. این بند اوّلین جایی است که هایدگر مسألة حقیقت را به صورت جدّی مطرح ‌می‏کند. در عنوان مقاله از واژة دیالکتیک استفاده ‌شده‌است که به نظر می‌رسد مناسب‏ترین واژه برای بیان ارتباط دوجانبه میان دو موضوع است. بنابراین دیالکتیک حقیقت و شیء، افق سنجش و ارزیابی حقیقت است که از منظر هستی‏شناسی پیش‌دستی و هستی‏شناسی تودستی واکاوی شده‌است. این دو گونه هستی‎شناسی ناظر بر دو نحوة تقرّب و نزدیکی ما با اشیای درون‌جهانی است. هدف مقاله نشان‌دادن پیوند میان این دوگونه هستی‏شناسی و حقیقت‏اندیشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heidegger on Dialectic of Truth and Thing

نویسندگان [English]

  • Seyyad Jamal Same 1
  • Mohammad Javad Safiyan 2

1 M.A. Student, Esfahan University

2 Associate Professor, Esfahan University

چکیده [English]

Truth is among the most controversial questions in philosophy. Heidegger turns truth from criteria of correctness to ontological position with his definition of truth as unconcealment. This essay considers the relation between truth and thing in his philosophy and argues that his orientation towards tool beings has a strict effect on his attitude of truth. We concentrate on part 44 of Being and Time, where the problem of truth is considered for the first time. The word Dialectic which is used in the title of the article seems to be the appropriate word to convey a mutual relation between two objects. So Dialectic of thing and truth is a horizon to critique the truth which is considered from the view of present-at-hand ontology. These two kinds of ontology explain two approaches towards things in the world. The aim of this essay is to show the connection of these two kinds of ontology and thinking to truth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • Thing
  • Heidegger
  • Present-At-Hand World View
  • Ready-To-Hand World View