نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 مدرس فرهنگیان -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی  بنیادهای معرفت‌شناختی اقدام‌پژوهی از منظر فلسفۀ انتقادی و تفسیری است. برای رسیدن به هدف مذکور نظریات ویلفرد کار و استفان کمیس، از اندیشمندان فلسفۀ انتقادی، و جان دیویی و ریچارد رورتی، از اندیشمندان فلسفۀ تفسیری، به‌عنوان نمایندگان این دو فلسفه، مورد بررسی قرار گرفت. روش این پژوهش تحلیل تطبیقی است. الگوی استفاده‌شده در این زمینه الگوی جرج  زی. اف. بردی لهستانی است که چهار مرحلۀ توصیف، تفسیر، هم‌جوارسازی و مقایسه را در مطالعات تطبیقی شامل می‌شود. از جمله یافته‌های این پژوهش عبارت است از تأکید هر دو رویکرد فلسفی بر پیوند بین نظر و عمل در اقدام‌پژوهی، ارتباط دیالکتیکی و منظم بین عمل و نظر در آن و تلاش هر دو رویکرد فلسفی برای ترمیم شکاف احتمالی بین نظر و عمل در اقدام‌پژوهی. تفاوتهایی که مشاهده شد مربوط به نسبی بودن حقیقت از منظر فلسفۀ تفسیری و تکیۀ فلسفۀ انتقادی بر عقل استعلایی کانتی بود. یافتۀ دیگر اینکه دغدغۀ اصلی  فلسفۀ تفسیری، افزایش کارایی از طریق تجربه و انجام دادن، و دغدغۀ اصلی  فلسفۀ انتقادی آموزش تفکر بازتابی است.                                                                                               

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Epistemological Foundations of Action Research from the Perspective of Critical and Interpretive Philosophy

نویسندگان [English]

  • Sussan Keshavarz 1
  • Ali Ahmadi 2
  • محمود مهر محمدی 3
  • یحیی قائدی 4

1 استاد یار علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی

2 مدرس فرهنگیان -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the epistemological foundations of action research from the perspective of the critical and interpretative philosophy. To this end, the ideas of Stephan Kemis and Wilfered Carr (members of the intelligentsia committee of critical philosophy) and John Dewey and Richard Rorty, (members of interpretive philosophy) were studied. The method used in this research is Comparative analysis. We draw on the pattern of the Polish Z.F. George Beredy, which consists of four steps: description, interpretation, neighboring and comparison.  It became clear that the two philosophical approaches emphasize the link between opinion and action in action research, dialectical connection between them and their endeavor on the recovery of the probable gap between opinion and action in action research. The observed differences were related to the relativity of truth from the perspective of interpretive philosophy and the reliance of the critical philosophy of Kanty’s on transcendental wisdom. Another outcome was that the main concern of interpretative philosophy was the increase of efficiency through experience and the main concern of critical philosophy was the teaching of reflexive thought.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological Foundations
  • Action Research
  • Interpretive Philosophy
  • Critical Philosophy