نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

اعیان ثابته در مباحث هستی‌شناسی عرفانی، کلید فهم بسیاری از مباحث قضا و قدر، جبر و اختیار، علم پیشین خدا و امثال آن است. صدرالمتألهین در حلّ برخی مسائل فلسفی خود اعیان ثابته را به کار گرفته است. پذیرش نظریه اعیان ثابته به عنوان الگوهای از پیش تعیین‌شده تغییرناپذیر موجودات در عالم علم الهی، ناسازگاری عمیقی با نظریه مختار بودن و فاعل حقیقی دانستن انسان در نظام صدرایی را متبادر به ذهن می‌سازد. در نوشتار حاضر، پس از بررسی و تحلیل ویژگی‌های اعیان ثابته به‌ویژه روابط حاکم میان این حقایق کلی و جزئی با افراد عینی و خارجی آن‌ها، این نتیجه به دست می‌آید که در نگرش عرفانی ملاصدرا، اگرچه تمامی اعمال و افعال هر فرد در هر شرایطی تحت هدایت و ربوبیت اسمی و تابع مقتضیات عین ثابت اوست اما با توجه به حاکمیت فرمول «اندیشه تا عمل» بر افعال انسانی هرگز نافی مختارانه عمل کردن و فاعل حقیقی بودن انسان نیست بلکه ویژگی‌های نهادینه شده در عین ثابته افراد عبارت خواهد بود از بروز آثار و احکام حرکت‌های موّاج گوناگون و مختلفی که هر فرد با انتخاب خودش بالإجبار، تحت ربوبیت و هدایت تکوینی و ذاتی اسمی از اسماء الله قرار می‌گیرد و مقتضیات لوازم آن اسم را برحسب استعداد و قابلیتی که در سیر استکمالی و حرکت صعودی، در خود، فراهم نموده است به منصه ظهور می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Fixed (Eternal) Entities on Human Freewill from Mulla Sadra’s Perspective

نویسنده [English]

 • Marziyeh Akhlaghi

Associate Professor of Payame Noor University

چکیده [English]

In mystical ontology, fixed eternal entities are the key to understanding various topics of destiny, predestination, God’s foreknowledge, etc. Mulla Sadra has used the notion of fixed entities in solving some of his philosophical problems. Acceptance of the theory of fixed entities as predetermined unalterable models of creatures in the divine world evokes a deep inconsistency with the theory of autonomy knowing the true subject of human in Sadra’s system. In the present study, after examining and analyzing the characteristics of the fixed entities, especially the prevailing relations between these general and particular truths and their objective and external persons, it is concluded that in Mulla Sadra’s mystical attitude, although all the actions and deeds of individuals in a given situation are under the nominal guidance and lordship and subject to the requirements of his fixed entity, according to the rule of the formula of “thought to action” over human actions, it is never a denial of acting voluntarily movement. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fixed Entities
 • Predestination
 • Freedom
 • Mulla Sadra
 • Ibn Arabi
 • آشتیانی، سید جلال‌الدین. (1370). شرح مقدمۀ قیصری بر فصوص الحکم. تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ سوم.
 • ابن‌عربی، محی‌الدین. (1946). فصوص الحکم. قاهره: داراحیاء الکتب العربیه. چاپ اول.
 • ابن‌عربی، محی‌الدین. (بی‌تا). فتوحات مکیه (4 جلدی). بیروت: دارالصاد. چاپ اول.
 • اخلاقی، مرضیه. (1399). چیستی «شخصیت» و مبانی هستی­شناختی و انسان‌شناختی آن در حکمت متعالیه. دو فصلنامۀ علمی حکمت صدرایی. سال هشتم (شماره دوم، پیاپی 16، بهار و تابستان): 53 –
 • ایزوتسو، توشیهیکو. (1385). مفاتیح الفصوص محی‌الدین ابن‌عربی (بررسی مفاهیم کلیدی فصوص الحکم)، ترجمه: حسین مریدی. کرمانشاه: دانشگاه رازی کرمانشاه، چاپ اول.
 • مرتضی زبیدی، محمدبن محمد. (1414). تاج العروس. مصحح: علی شیری. بیروت: دارالفکر. چاپ اول.
 • جامی، عبدالرحمن. (1370). نقدالنصوص فی شرح نقد النصوص. تصحیح: ویلتام چیتیک، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. چاپ دوم.
 • جوادی آملی، عبدالله. (1372). شرح حکمت متعالیه، ج 4، تهران: انتشارات الزهراء. چاپ اول.
 • جوادی آملی، عبدالله. (1376). رحیق مختوم، ج 5. قم: مرکز نشر اسراء. چاپ اول.
 • جهانگیری، محسن. (1367). محی‌الدین ابن‌عربی چهرۀ برجستۀ عرفان اسلامی. تهران: دانشگاه تهران. چاپ سوم.
 • جیلی، عبدالکریم. (2004). شرح مشکلات الفتوحات المکیه لابن عربی (المظاهر الالهیه). بیروت: دارالکتب العلمیه. چاپ اول.
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (1366). تفسیر القرآن الکریم، ج 1، قم: بیدار. چاپ دوم
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (1981). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ سوم.
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (1360). الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوم.
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (1375). مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، رساله خلقُ الاعمال. تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفانی. تهران: حکمت. چاپ اول.
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (1302). مجموعه رسائل التسعه، رساله فی القضاء و القدر. قم: مکتبه­المصطفوی. چاپ اول.
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (a1363). المشاعر، به اهتمام هانری کربن. تهران: کتابخانه طهوری، چاپ دوم.
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (1363b). مفاتیح الغیب. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انجمن اسلامی و حکمت و فلسفه ایران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول.
 • صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم. (1386). ایقاظ النائمین. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول.
 • طوسی، نصیرالدین. (1405). تلخیص المحصل. بیروت: دار الاضواء، چاپ دوم.
 • عفیفی، ابوالعلاء. (1396). شرح فصوص الحکم. ترجمه: محمدجواد گوهری. تهران: روزنه، چاپ اول.
 • قیصری، محمد بن داوود. (1375). شرح فصوص الحکم. تصحیح: سید جلال‌الدین آشتیانی. تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اول.
 • قونوی، صدرالدین. (1371). النصوص. تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، تهران. چاپ اول.
 • کاشانی، عبدالرزاق. (1370). شرح فصوص الحکم. قم: بیدار، چاپ چهارم.
 • ــــــــــــ. (1426). اصطلاحات الصوفیه. بیروت: دارالکتب العلمیه. چاپ اول.
 • مهنا، عبدالله علی. (1413). لسان اللسان. بیروت: دارالکتب العلمیه. چاپ اول.
 • یزدان پناه، سید یدالله. (1367). مبانی و اصول عرفان نظری. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم.