نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه فلسفه،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 محسن جوادی، استاد، گروه فلسفه اخلاق ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه قم، قم، ایران. Javadi_m@qom.ac.ir

3 بابک عباسی، استادیار گروه فلسفه، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران babbaasi@gmail.com

چکیده

همواره پی‌بردن به غایت و انگیزه رفتارهای انسان از مسائل قابل توجه روانشناسان و فلاسفه اخلاق بوده است. خودگرایان انگیزه تمامی اقدامات خیرخواهانه انسان را دستیابی به نفع شخصی تلقی می‌کنند. در مقابل، دیگرگرایان می‌گویند انسان می‌تواند صرفاً برای تأمین منافع و رفاه دیگری کار کند و هیچ چشم‌داشت شخصی نداشته باشد. دنیل بتسون و تامس نیگل روانشناس و فیلسوف معاصرآمریکائی با دو شیوه‌ی متفاوت از حامیان جدی و سرسخت دیگرگرایی‌اند.

بتسون با رویکردی تجربی و با طرح فرضیه آلتروئیسم ـ همدلی ضمن به چالش‌کشیدن ادعاهای خودگرایان از نوعی دیگرگرائی روانشناختی دفاع می‌کند. وی از طریق آزمایشات دقیق تجربی توانست وجود انگیزه دیگرگرایی در ذات انسان را ثابت ‌نماید. بنا به ادعای او احساسِ عاطفی نگرانیِ همدلانه موجب ایجاد انگیزه دگرخواهانه جهت تأمین رفاه مطلوب دیگری می‌شود. از سوی ‌دیگر نیگل با روش تفسیری خود از امکان نوعی دیگرگرایی با انگیزشِ عقلانی دفاع کرده، معتقد ‌است دیگرگرایی بی‌طرفانه لازمه عقلانیت و شرط برقراری اخلاق است.

این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به توصیف و ارزیابی آراء بتسون و نیگل پرداخته ‌است. درنهایت نشان می‌دهد که تلقی آن دو از دیگرگرایی و نسبت دیگرگرایی با اخلاق متفاوت است. اما نکته مهم این است که دو رویکرد متفاوت فوق به دیگرگرایی با هم می‌توانند پشتوانه محکمی برای رد خودگرایی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining altruism from the perspective of Nigel's rational approach and Betson's empirical approach

نویسندگان [English]

 • zeinab abbasi 1
 • mohsen javadi 2
 • babak abbasi 3

1 zeinab abbasi, Department of philosophy,faculty of law,Theologhy and political Sciences and Research Branch of Islamic Azad University Tehran, Iran

2 - Department of philosophy of ethic, Faculty of Theology and Islamic Studies, Qom University, Qom, Iran، Javadi_m@qom.ac.ir

3 babak abbasi,Department of philosophy, y,faculty of law,Theologhy and political Sciences and Research Branch of Islamic Azad University Tehran, Iran,

چکیده [English]

Realizing the motivation of human behavior has been one of the most significant issues of human beings. In this regard, there are two approaches: egoism and altruism; egoism considers the motive of all human benevolent actions to be self-interest. but altruism considers all these kinds of behaviors as merely providing another’s welfare. Daniel Batson and Thomas Nagel are supporters of altruism in different ways.

Batson advocated psychological altruism by an empirical approach and offered altruism-empathy hypothesis, while challenging egoism. Existence of motivation for altruism in human nature was proved. The emotional feeling of empathetic concern creates an altruistic motive for the well-being of others.

Nagel defended the possibility of the rational motivation of altruism with a Interpretive method

arguing unbiased altruism is a requirement of rationality so it is purely moral and it is an undeniable condition of morality and fundamental principle. Batson's altruism is not necessarily moral, and he tends to put together self- interest and other-interest motives.

Descriptive-analytical approach was used to evaluate their views. It has been indicated that their perceptions of altruism and its relationship to morality are distinct, but they can be supporter for each other in rejecting pure egoism and defending pure altruism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • altruism
 • motivation
 • Batson
 • egoism
 • empathic concern Nagel
 • اخوان، مهدی. (1389). عقلانیت و نوع دوستی در فلسفۀ اخلاق با تأکید بر آراء نیگل و گنسلر. پایان‌نامۀ دورۀ دکتری رشتۀ فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • اخوان، مهدی. (1389). عقلانیت اخلاقی زیستن از نگاه تامس نیگل. فصلنامۀ تأملات فلسفی. 2 (6): 95-121.

http://phm.znu.ac.ir/article_19530_5750a1640b5882ec1d0900d3f10a61bd.pdf

 • پالمر، مایکل. (1385). مسائل اخلاقی. ترجمه: رضا آل بویه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • حسینی‏سورکی، سید محمد. (1385). بررسی و نقد نظریۀ خودگرایی اخلاقی. پژوهش‏های فلسفی - کلامی. 8 (29): 187-222.

https://pfk.qom.ac.ir/article_281_633b18d8450e408b6aa91630c4723643.pdf

 • نیگل، تامس. (۱۳۹5). امکان دیگرگزینی. ترجمه: جواد حیدری. تهران: نگاه معاصر، چاپ اول.
 • نیگل، تامس. (۱۳۹۲). این­ها همه یعنی چه. ترجمه: جواد حیدری. تهران: نگاه معاصر.
 • Batson, C. D. (2019). A Scientific Search for Altruism. Oxford University Press.
 • Batson, C. D., & Shaw, L. (1991). Evidence for altruism: Toward a pluralism of prosocial motives.Psychological inquiry, 2(2), 107-122.
 • Batson, C. Daniel. (2011), Altruism in humans, New York: Oxford University Press, Inc.
 • Batson, C. Daniel, Ahmad, N. (2009), Empathy-induced altruism: A threat to the collective good: University of Kansas.
 • Batson, C. Daniel, Lishner, David, A., & Stocks, Eric L. (2015), The Empathy Altruism Hypothesis: Oxford Handbook Online.
 • Darwall, Stephan, (1998).’’Empathy sympathy care’’, Philosophical studies, Vol. 89, N2, Published: Springer.
 • Lishner, D. A., Batson, C. D., & Huss, E. (2011). Tenderness and sympathy: Distinct empathic emotions elicited by different forms of need. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(5), 614- 625.
 • Feinberg, Joel. (1987). “Psychological Egoism” in: Ethical Theory, Classical and Contemporary Readings, ed. Louis P. Pojman, U.S.A Wads Worth Publish Compan.
 • Kraut, Richard. (2016). ‘‘Altruism’’ in Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Nagel, Thomas. (1979). The possibility of altruism, Princeton University Press.
 • Shaver, Robert. (2010). Stanford Encyclopedia Of Philosophy.
 • Graham, Keith. (2004). Eight Theories of Ethics, USA And Canada, Routledge.
 • Rand, Ayn. (1984). Phlosophy: Who Needs It, NEW York, A Signet Book, Chapter7, p:49.
 • Scott, N&Seglow, j. (2007). Altruism: Open University Press, Two Penn Plaza, New York, NY. USA.
 • Laflette, Hugh. (2007). The Practice of Ethics, USA, Blackwell Publishing.
 • Penguin Publishing Group. (1964). p:143.
 • Rand, Ayn. (1964). The Ethics Of Emergency, New York,A Signet Book.
 • Bennett, Christopher. (2010). What Is Called Ethics? New York, Routiedge.
 • Nagel, Thomas. (1970). The Possibility of Altruism, Oxford, University Press.