نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشگاه قم

چکیده

این جستار پژوهشی درباره عدم قطعیت هنجاری با تقریرهای مختلف و بررسی لوازم آن است. به این منظور عدم قطعیت در حیطه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، اجتماعی و حالات روانی را شرحی مختصر داده و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تأثیر عدم قطعیت‌ها را فی الجمله بر اخلاق هنجاری بررسی می‌نماید؛ ازنظر این نوشتار با فرض عدم قطعیت پیامد واقعی رخدادها، شناخت رخدادها و پیامد آن‌ها، ثبات حالات فاعل اخلاقی و واکنش‌های اجتماعی مشخص نیست و وجود قواعد اخلاقی دائم قابل‌تردید است. از یک سو معیارهای اخلاقی برای تصمیم‌گرفتن در حیطه هنجاری کافی نیست، از سوی دیگر عدم قطعیت هنجاری با خوانش ذهن‌‌گرا یا عین گرا لوازم خاصی دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد. با فرض عدم قطعیت اخلاقی و ترکیب آن با دیگر عدم قطعیت‌ها، تصمیم پیچیده‌تر می‌شود، زیرا در این شرایط فاعل اخلاقی با گزینه درست و نادرست، مجاز و غیرمجاز... مواجه نیست، بلکه ممکن است با گزینه‌های حداکثر درست و حداقل نادرست مواجه باشد. هم‌چنین در این شرایط رفتار بر اساس گزینه حداکثری، سرزنش فاعل اخلاقی به نقض اخلاق می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bewilderment of Moral Agents in the Context of Uncertainty and Doubts

نویسنده [English]

 • Masumeh Movahednia

University of Qom Department of Philosophy

چکیده [English]

Abstract:

This paper is a research into different versions and implications of normative uncertainty. To do so, I provide a brief account of uncertainty in ontological, epistemological, social, and psychological domains, and drawing on the method of descriptive-analytic research, I roughly consider the impact of uncertainties on normative ethics. Given the uncertainty, real consequences of events, knowledge of events and their ramifications, constancy of the states of moral agents, and social reactions are not determinate, and the existence of constant moral laws is dubious. On the one hand, moral criteria are not sufficient for decisions in the normative domain, and on the other hand, normative uncertainly has specific implications along with the subjectivist or objectivist reading. Given moral uncertainty and its combination with other uncertainties, the decision-making process becomes more complicated, since under such circumstances the moral agent does not face the right/wrong or the permissible/impermissible option. Rather, she might face maximally right and minimally wrong options. Moreover, in acting upon the maximal alternative, blaming the moral agent leads to the violation of morality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moral uncertainty
 • moral belief
 • descriptive uncertainty
 • moral bewilderment
 • decision
 • ادوارد مور، جرج. (1366). اخلاق. مترجم اسماعیل سعادت. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
 • اسلامی، ادریس (و دیگران). (1394). بررسی و نقد نظام قوانین اخلاقی در نظریۀ اخلاقی شخص گرا. فصل­نامۀ پژوهش­نامۀ اخلاقی. دانشگاه معارف اسلامی. سال پنجم، شمارۀ 14، صص81-116.
 • بهشتی، مهدی. (1392). بررسی مسألۀ تأثیر نسبیّت فیزیکی بر اخلاق. پژوهش­نامۀ اخلاق، شمارۀ 20، صص 163-176.
 • جمشیدی، فاطمه (و دیگران). (1397). بررسی و نقد دیدگاه پیتر سینگر دربارۀ اخلاقی بودن سقط ‌جنین. تأملات فلسفی زنجان، سال هشتم، شمارۀ 21، صص229-254.

http://phm.znu.ac.ir/article_34357_c19d285151cb1e5201f928d631d951a8.pdf

 • تاج­میر ریاحی، حسن و تقوی، مصطفی. (1394). بررسی معضل نظریه‌های اخلاقی نتیجه گرا در مواجهه با عدم قطعیت در فنّاوری‌های نوپدید. روش‌شناسی علوم، دورۀ 21، شمارۀ 85، صص 127-144.
 • کمالی، سید مجید (و دیگران). (1394). پیامدهای تفسیر سابجکتیو هگل از اخلاق ارسطویی. غرب‌شناسی بنیادی دورۀ 2، شمارۀ 6، صص 115-132.
 • شفیع‌نیا، مریم و دیگران. (1397). پایان قطعیت­ها؛ بوطیقای عدم قطعیت در رمانِ پست‌مدرن «پستی». فصل­نامۀ ادبی، شمارۀ 16، صص 75-106.
 • طهماسبی، ستار. (1396). مبانی متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم (با محوریت ایدۀ نوین جهان. تأملات فلسفی، سال هفتم، بهار و تابستان، شمارۀ 18، صص 125-155.

http://phm.znu.ac.ir/article_27157_ce3c416168f01b00b1e399e6b7a7fe39.pdf

 • گنسلر، هری. جی. (1385). درآمدی جدید بر فلسفۀ اخلاق. تهران. نشر آسمان خیال.
 • مختاری، محمود و دیگران. (1391). پیش‌بینی‌‌ناپذیری سرنوشت جهان تندشونده. فلسفۀ علم، دورۀ 2، شمارۀ 4، 97-116.
 • واله، حسین. (1392). پوپر و عدم قطعیت. فلسفۀ علم، دورۀ 3، شمارۀ 6، صص 1-12.
 • Baron, Jonathan (2017), "Uncertainty and Probability within Utilitarian Theory", Diametros, V. 53: 6-25.
 • Carr, Jennifer Rose (2020), "Normative Uncertainty without Theories", Australasian Journal of Philosophy, V. 98. Issue 4, pp. 747-762.
 • Dietrich. Franz and Jabarian. Brian (2019),"Decision under Normative Uncertainty", journal Behavioral & Experimental Economics. (https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.franzdietrich.net%2FPapers%2FDietrichJabarian-NormativeUncertainty.pdf)
 • Fleischhu, Nadine, and Gerd Gigerenzer, Elke van der Meer, Werner Güth (2013), Moral Judgment and Decision Making Under Uncertainty, Humboldt Universität zu Berli.
 • Hansson, Sven Ove (2013), The Ethics of Risk: Ethical Analysis in an Uncertain World, First published by Palgrave Macmillan.
 • ------------- (1996), "Decision Making under Great Uncertainty", Philosophy of the Social Sciences,V. 26, pp.369-386.
 • ------------(2005), Decision Theory, Stockholm: Department of Philosophy and the History of Technology, Royal Institute of Technology (KTH).
 • Harman, Elizabeth (2015),"The Irrelevance of Moral Uncertainty", Essays in Oxford Studies in Metaethics, Oxford University Press, V.10, pp. 53-80.
 • Hicks, Amelia (2018), "Moral Uncertainty and Value Comparison", Essays in Oxford Studies in Metaethics: Oxford University Press, V. 13, pp.161-184.
 • Hillerbrand, R. S. P. Roeser, S.Peterson, M. (2009), Handbook of risk theory: epistemology, decision theory, ethics and social implications of risk, S. l, Springer.
 • Lockhart, Ted (2000), Moral Uncertainty And Its Consequences, Oxford: Oxford University Press.
 • MacAskill, William (2016), "Normative Uncertainty as a Voting Problem", the Mind, V. 125, pp. 967–1004.
 • ------------ (2020),"Practical Ethics Given Moral Uncertainty", in: Moral Uncertainty: Oxford University Press, pp.179-197.
 • -------------, Bykvist, Krister And Ord, Toby (2020), Moral Uncertainty, Oxford University Press.
 • Mathematisch Barry, Christian and Tomlin, Patrick (2016), "Moral uncertainty and permissibility: evaluating option sets", Canadian Journal of Philosophy, V. 46 (6), pp. 898-923.
 • Podgorski, Abelard (2020), "Normative Uncertainty and the Dependence Problem", Mind, V. 129, pp. 43–70.
 • Staffel1 Julia (2019), "Normative uncertainty and probabilistic moral knowledge", Springer.