نویسندگان

1 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی(ره

2 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله کوشش شده است تا به تبیین درس گفتار هیدگر تحت عنوان «هگل و یونانیان» در بررسی مقام و منزلت فلسفۀ یونانیان در تفکر هگل پرداخته شود. در این بحث ضمن ارائۀ شرح مبسوطی از آرای هیدگر در این درس گفتار، به مسائلی نظیر بحث فلسفۀ تاریخ، معنای حقیقت، بازتاب فلسفۀ یونانیان در فلسفۀ هگل و دلایل هیدگر دربارۀ عدم درک درست مفهوم حقیقت به‌مثابۀ آلثیا نزد هگل پرداخته شده و سپس نمونه‌ای از نقدهای شارحان دربارۀ بحث‌های هیدگر آورده شده است. در نظر هیدگر، معنای حقیقت در تفکر هگل همانا یقین مطلقِ خودآگاهی نزد سوژة مطلق است؛ درحالی‌که نزد هیدگر تنها مفهوم حقیقت به‌مثابۀ آلثیا شایسته‌ترین موضوع برای تفکر است و پشتوانۀ معنای حقیقت به‌مثابۀ صدق و یقین است. در پایان نتیجه‌گیری شده است که برخی از آرای هیدگر دربارۀ هگل قابل‌خدشه است و در نظام‌های فلسفی هر دوی آن‌ها، یعنی در نظام دیالکتیکی هگل و در بحث زمان و زمانمندی در فلسفه هیدگر دلالت‌هایی قابل‌توجه در باب پرسش از آزادی انسانی نهفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Heidegger’s Account of the Significance of the Greeks in Hegel’s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Hossein Kalbasi Ashtari 1
  • Hossein Rostami Jalilian 2

1 Professor of Philosophy, Allameh Tabatabaei University

2 Ph.D. of Philosophy, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

This paper elaborates on Heidegger’s paper entitled ‘Hegel and the Greeks’ on evaluation of the situation of the Greeks in Hegel’s thought. In this discussion, we examine Heidegger’s views about problems such as philosophy of history, the meaning of truth for Hegel, the reflection of philosophy of Greeks in Hegel’s philosophy, and Heidegger’s reasons about a lack of proper understanding of the meaning of ‘truth’ as ‘Aletheia’ for Hegel. We then refer to the perspectives of several commentators about Heidegger’s arguments. From  Heidegger’s point of view, the meaning of truth in Hegel’s thought is surly ‘the absolute certainty’ of consciousness of ‘absolute subject’, while for Heidegger the meaning of truth as ‘Aletheia’ remains the worthiest issue for thinking and the meaning of truth as certainty is derived from that. Finally, the paper concludes that some of Heidegger’s points of view about Hegel are critical and in their philosophical systems, i.e., in Hegel’s dialectical system and in Heidegger’s argument about time and temporality, there are some significant implications about the question of human freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • The Greeks
  • Heidegger
  • Truth
  • Freedom
-          Eldred, Michael. (2012). Heidegger's Hegel and the Greeks: The forgetting of freedom, Last modified 08-Jan-2012. Retrieved on 14 March 2106 from: http://www.arte-fact.org/untpltcl/hegelgrk.html.
-          Friedlander, Paul. (1969). Plato: An Introduction, tr. H.Meyerhoff. New Jersey: Princeton University Press, 2nd edition.
-          Hegel, G.W.F. (1934). Wissenschaft der Logik, Vol. 1, ed. G. Lasson. Hamburg: F.Meiner.
-          ____________. (1940). Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, ed. Hoffmeister, Bd. I S.
-          ____________. (1969). Enzyklopaedia der philosphischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), (ed.) F. Nicolin and O.P ِ ggeler. Hamburg: Felix Meiner.
-          ____________. (1971). Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, Werke in zwanzig Bänden, Band 20. Frankfurt: Suhrkamp.
-          Heidegger, Martin. (1961). Nietzsche Band II. Pfüllingen: Günter Neske Verlag.
-          ____________. (1994). Holzwege. Frankfurt: Vittorio Klostermann.
-          ____________. (1998). Hegel and the Greeks, in Pathmarks, ed. William McNeill. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 323-336.