کلام الهی، زبان و فاهمۀ بشری در حکمت صدرایی (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی)
کلام الهی، زبان و فاهمۀ بشری در حکمت صدرایی (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی)

محمود قیوم زاده

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 11-37

چکیده
  ارتباط انسان با خدا در حالی که یکی مخلوق و بسیار محدود و دیگری خالق و نامتناهی است، یکی از چالشهای فکری و فلسفی جدّی بشر بوده و هست و دیدگاهها و نظریات گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است. با توجه به مبانی ...  بیشتر
مبانی اشراقی ابن‌ابی‌جمهور احسائی در تحلیل صفات الهی
مبانی اشراقی ابن‌ابی‌جمهور احسائی در تحلیل صفات الهی

طاهره کمالی زاده

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 39-60

چکیده
  حکمت اشراقی سهروردی، با توجه به قرابت اندیشة شیعی و اشراقی، همراه با شکوفایی اندیشة شیعی در تفکر علمای امامیه بسط و تداوم یافت. ابن‌ابی‌جمهور احسایی حکیم و متکلم برجستۀ شیعی قرن نهم هجری (متوفای ابتدای ...  بیشتر
خودآگاهی به‌مثابۀ خداآگاهی در اندیشۀ ملاصدرا
خودآگاهی به‌مثابۀ خداآگاهی در اندیشۀ ملاصدرا

محمد کاظم علمی سولا؛ طوبی لعل صاحبی

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 61-76

چکیده
  نحوۀ ارتباط انسان با پیرامون خویش که ذهن هر اندیشنده‌ای را به خود مشغول می‌دارد، در فلسفه عمدتاً ارتباط «من» و «او» یا «خود» و «دیگری» تعبیر می‌شود. «من» با ادراک از «من» ...  بیشتر
بررسی تفسیر هیدگر در باب جایگاه و مرتبة تفکر یونانیان در فلسفة هگل
بررسی تفسیر هیدگر در باب جایگاه و مرتبة تفکر یونانیان در فلسفة هگل

حسین کلباسی اشتری؛ حسین رستمی جلیلیان

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 77-102

چکیده
  در این مقاله کوشش شده است تا به تبیین درس گفتار هیدگر تحت عنوان «هگل و یونانیان» در بررسی مقام و منزلت فلسفۀ یونانیان در تفکر هگل پرداخته شود. در این بحث ضمن ارائۀ شرح مبسوطی از آرای هیدگر در این درس ...  بیشتر
لَری لاودن و استقراء بدبینانه
لَری لاودن و استقراء بدبینانه

جواد اکبری تختمشلو

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 103-134

چکیده
  واقع‌گرایان، با تکیه بر برهان «معجزه ممنوعِ» خود، می‌گویند که بهترین تبیین برای موفقیت فوق‌العادۀ تئوری‌های علمی این است که آنها (تقریباً) صادق هستند؛ اما لَری لاودن، با انتشار مقاله‌ای در سال ...  بیشتر
الگوی مبناگرایی فیلسوفان مسلمان: تحلیل بازگشت و ابتنای گزاره‌های غیرپایه به گزاره‌های پایه
الگوی مبناگرایی فیلسوفان مسلمان: تحلیل بازگشت و ابتنای گزاره‌های غیرپایه به گزاره‌های پایه

هاشم قربانی

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 135-154

چکیده
  معرفت‌شناسی در ناحیة توجیه که از جانب معرفت‌شناسان امروزین در دو قالب کلّیِ مبناگروی و انسجام‌گروی ارائه شده است، در روابط میان باورها و گزاره‌ها پژوهش می‌کند. در این جستار، ابتدا به تقریر معرفت‌شناسان ...  بیشتر
تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر
تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر

جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 155-186

چکیده
  مقالة حاضر سعی می‌کند تا مسألة مرگ را از دریچة تازة هستی‌شناسی تودستی مورد بررسی قرار دهد. منظور ما از هستیشناسی تودستی نحوهای از مواجهه با هستنده‌های تودستی (هستی‌های ابزاری) و افقهای انضمامی حیات ...  بیشتر
پراگماتیسم و فلسفة تحلیلی
پراگماتیسم و فلسفة تحلیلی

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 187-217

چکیده
  پراگماتیسم در طبقه‌بندی فلسفۀ معاصر به دو سنت تحلیلی و قاره‌ای، جایگاه بینابینی دارد و البته قرابت آن به فلسفۀ تحلیلی بیشتر است. پیوند میان پراگماتیسم و فلسفۀ تحلیلی را در نیمۀ نخست قرن بیستم می توان ...  بیشتر
تبیین آثار تشکیک‌پذیری معرفت در حکمت متعالیه در گسترۀ تعریف فلسفه، نظریۀ صدق و زبان‌شناسی
تبیین آثار تشکیک‌پذیری معرفت در حکمت متعالیه در گسترۀ تعریف فلسفه، نظریۀ صدق و زبان‌شناسی

محمدحسین وفائیان

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، صفحه 219-240

چکیده
  وجود در حکمت متعالیه امری مشکَّک است. هم‌سنخ‌انگاری «وجود» و «معرفت» در این نظام، سبب اتحاد احکام آن دو و تشکیک‌پذیری معرفت، همسان با تشکیک‌پذیری وجود می‌شود. پژوهش جاری با فرض ثبوت مشکَّک‌انگاری ...  بیشتر