نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفۀ علم

چکیده

واقع‌گرایان، با تکیه بر برهان «معجزه ممنوعِ» خود، می‌گویند که بهترین تبیین برای موفقیت فوق‌العادۀ تئوری‌های علمی این است که آنها (تقریباً) صادق هستند؛ اما لَری لاودن، با انتشار مقاله‌ای در سال 1981، یک استدلال تاریخی مهم و تأثیرگذار (مشهور به استقراء بدبینانه) را ترتیب داد که با این مدعای واقع‌گرایان کاملاً مخالفت داشت. طبق نظر لاودن، تاریخ علم، تئوری‌های علمی فراوانی را به ما عرضه می‌دارد که علی‌رغم موفقیت‌شان امروزه معلوم شده است که صادق نبوده‌اند. بنابراین برخلاف ادعای واقع‌گرایان، موفقیت را نمی‌توان نشانۀ صدق تئوری‌ها دانست. در این مقاله ابتدا استدلال لاودن را گام‌به‌گام و با جزئیات و تفصیل لازم معرفی می‌کنیم و سپس به بازسازی و صورت‌بندی دقیق آن در قالب یک استدلال منطقی می‌پردازیم. درنهایت پاسخی، از منظر خویش، برای این استدلال ارائه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Larry Laudan and the Pessimistic Induction

نویسنده [English]

  • Javad Akbari Takhtameshlou

Assistant Professor at Sharif University of Technology

چکیده [English]

Relying on the ‘no miracle argument’, the realists claim that the best explanation for the extraordinary success of scientific theories is that they are (approximately) true. But Larry Laudan in his 1981 paper presented an influential historical argument (known as the ‘pessimistic induction’) which challenged this claim. History of science, according to Laudan, offers many scientific theories that despite their previous success are rejected today. Then, unlike the realists’ claim, success cannot be considered as a mark of truth of the theories. In this paper first Laudan’s argument will be introduced in detail, and then the exact logical formulation of this argument will be reconstructed. Finally, we suggest a response to this argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Larry Laudan
  • Pessimistic (Meta) Induction
  • Success of Theories
  • (Approximate) Truth
-          Diéguez-Lucena, Antonio. (2006). Why Does Laudan's Confutation of Convergent Realism Fail?Journal for General Philosophy of Science, 37 (2):393 - 403.
-          Fahrbach, Ludwig. (2011). How the Growth of Science Ends Theory Change.  Synthese, 180 (2):139 - 155.
-          Kukla, André. (1998).Studies in Scientific Realism. Oxford: Oxford University Press.
-          Lange, Marc. (2002). Baseball, pessimistic inductions and the turnover fallacy.Analysis, 62: 281-85.
-          Lipton, Peter. (2000). Tracking Track Records, I.Proceedings of Aristotelian Society, Supplementary Volume 74 (1):179–205.
-          Laudan,Larry. (1981). A Confutation of Convergent Realism. Philosophy of Science, 48 (1):19-49.
-          _____________. (1984). Realism Without the Real. Philosophy of Science, 51 (1):156-162.
-          Lewis, Peter J. (2001). Why the Pessimistic Induction is a Fallacy.Synthese, 129: 371–380.
-          Mizrahi, Moti. (2013). The Pessimistic Induction: A Bad Argument Gone Too Far. Synthese, 190 (15): 3209-3226.
-          Park, Seungbae.(2011).A Confutation of the Pessimistic Induction.Journalfor General Philosophy of Science, 42 (1):75-84.
-          Psillos, Stathis. (1996). Scientific Realism and the ‘Pessimistic Induction.Philosophy of Science, 63: 306–314.
-          Putnam, Hilary.(1975). Philosophical Papers I: Mathematics, Matter and Method. Cambridge: Cambridge University Press.
-          _____________. (1978). Meaning and the Moral Sciences. London: Routledge and Kegan Paul.
-          Saatsi, Juha T. (2005). On the pessimistic induction and two fallacies.Philosophy of Science, 72: 1088–1098.