نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صدا و سیما

2 دانشگاه سوره

چکیده

نسبت هنر با زندگی همواره از مهمّ‌ترین مسائل مورد توجّه فیلسوفان هنر بوده است. مارتین هیدگر از فیلسوفان بزرگی است که هنر در اندیشه‌اش نقشی محوری به عهده دارد و، بنابراین، در جستار حاضر به کاوش در باب نسبت هنر با زندگی در اندیشه او پرداختیم و کوشیدیم با استفاده از تحلیل فلسفی، هرمنوتیک و تحلیل گفتمان دریابیم که هیدگر قائل به چه نسبتی میان هنر و زندگی بوده است.

باری، هیدگر هنر را به مقام راه نجات آدمی آدمی برمی‌کشد و معتقد است که هنر می‌تواند در مواجهة ما با مسائل وجودی‌مان کمک‌کار ما باشد. و به گمان او، البتّه، این نجات‌بخشی تنها از عهدة هنر بزرگ برمی‌آید، هنری که بتواند از پس وظایفی در قبال زندگی بشر بربیاید.

کار دوم این جستار کشف و احصاء این وظایف از دل فلسفة هنر هیدگر بود. به نظر می‌رسد که هنر این وظایف را در قبال زندگی بشر دارد: برگشودن عالم، تقدیس آن، فهم چگونه زیستن، آفریدن قوم، آزادی، بیرون کشیدن از روزمرّگی، ایجاد تفاوت وجودشناسانه، و زایش عالم معنادار از دل یک زمینة بی‌معنا و رازآمیز.

و در نهایت، کار سومی که بدان پرداختیم این بود که، از نظر هیدگر، هنر چگونه و از چه راه‌هایی می‌تواند این وظایف را به انجام برساند و، به تعبیری، آدمی را نجات دهد. بر طبق آراء او، هنر از طریق موضوع قراردادن، تکرار، نشان دادن وجه دیگر امور، فراهم آوردن تجربة شورمندی، پرداختن به جزئیّات، نشان دادن خطوط ساده و اساسی عالم، و فاصله گرفتن از امور می‌تواند از عهدة وظایف پیش‌گفته بربیاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation of Art to Life in Heidegger’s Thought: Art as a Way of Salvation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Karami 1
  • Atefeh Vakili 2

1 Assistant Professor of IRIB University

2 Soore University

چکیده [English]

The relation between art and life has always been a most important problem that philosophers have paid attention to. Martin Heidegger is one of the great philosophers that art has a central role in his thought, and so in this essay we explored the relation between art and life in his thought and by way of philosophical analysis, hermeneutics and discourse analysis attempted to find that what relation between art and life Heidegger believe in.

Heidegger elevates art to a way of human salvation and believes that art can help us in the face of our existential problems. And, for him, this salvation can only be done by great art, that it can fulfill its responsibilities to human life.

The second task of this essay was to discover and enumerate these tasks from the heart of Heidegger's philosophy of art. The art seems to have the following duties towards human life: opening the world, making it holy, understanding how to live, creating a people, freedom, taking it out of everyday life, making ontological differences, and giving birth to a meaningful world out of a meaningless and mysterious context.

Finally, the third task we dealt with was how, in Heidegger's view, art could accomplish these tasks and in a sense save men. According to him, art can accomplish the tasks by thematizing, repeating, showing the other side of things, providing a passionate experience, paying attention to details, showing the simple and basic lines of the world and distancing oneself from things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • truth"
  • dwelling"
  • meaning of life"
  • Being"
  • , "
  • great art"