نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 عضو هیئت علمی، مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 عضو هیئت علمی ، مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 عضو هیئت علمی، گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران

چکیده

مکتب صدرایی قابلیت بالایی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های حوزة معماری در زمینه‌های مختلف دارد. این نوشته نیز در تلاش است تا کار معمار را بر مبنای این مکتب با استفاده از منظومة مفاهیمی که از کلام ملاصدرا استخراج شده، تبیین کند. روش کار تفسیر و استنتاج از آرای ملاصدراست،‌ به گونه‌ای که بتوان کار معمار را در وجوه مختلف تبیین نمود. در مکتب صدرایی کار معمار یکی از سه صناعت پایه است که به نیاز اساسی انسان یعنی جایی برای زندگی پاسخ می‌دهد؛ و این پاسخ ذومراتب است. بنابراین منظومه‌ای از مفاهیم مرتبط با این کار از صنع، غایت، احاطه و تصرف گرفته تا نظم، علت، زیبایی و عشق مورد بحث قرار می‌گیرد.

چنین می‌توان گفت که معمار به عنوان یک صانع غایتمند، می‌تواند صوری خیالی، وهمی و یا عقلی از زندگی انسانی و کارهای انسان داشته باشد و در تلاش است تا با تصرف در محیط، تغییر اندازه‌ها و روابط در طبیعت جایی برای زندگی او فراهم کند تا بستر بروز افعال متعدد انسانی شود. معمار با توجه به جایگاه وجودی‌اش به مرتبه‌ای از احاطة ادراکی بر هستی و شناخت علت‌ها و معلول‌ها در نظام احسن وجود می‌رسد و با تصرف در محیط در راستای ایجاد جایی برای زندگی انسان، نظمی را در طبیعت تحقق می‌بخشد که زمینة رسیدن او به کمال مطلوب خویش می‌شود. معمار با درک زیبایی و برگزیدن محبوب، قوای درونی خویش را نظم می‌بخشد و از مجرای این نظم درونی، تصرفی در عالم می‌کند که کارش تجلی‌گاه حسن صورت محبوب و افعال مطلوب او باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

From Disposition to Love: Understanding Architect's Work in Sadrian School

نویسندگان [English]

  • Maryam Nikoofard 1
  • Zahra Ahari 2
  • Hadi Nadimi 3
  • Maryam Salem 4

1 PHD Student in Architecture, Faculty or Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran

2 Associate Professor, Faculty or Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran

3 Professor, Faculty or Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran

4 Assistant Professor, Faculty of Theology and Religious Studies, Shahid Beheshti University, Tehran

چکیده [English]

The Sadrian School has a high potentiality to answer many questions in the field of architecture. This article tries to explain architect's activity based on the Sadrian School. The method of research is to analyze, interpret and infer from Mulla Sadra's thoughts to explain the architect's activities in different aspects. Architect's activity is one of the three basic works, which meets the fundamental need for a place to live in different levels. Therefore, a system of concepts related to the architect from craft and purpose, encompassment and disposition, order and cause, beauty and love are extracted from Mulla Sadra's words and discussed.

The architect as a purposeful creator has imaginal and intellectual forms of the life of the man and his acts. He tries to provide a place for living as a platform for doing different activities by the disposition of the environment and changing dimensions and relationships in nature. The architect according to his/her existential level encompasses the world and recognizes causes and effects in the perfect system of existence. By dispositioning the environment in order to make a place for human life, he/she actualizes an order in nature that becomes the ground for humans and other beings to reach their desired perfection. By perceiving beauty and choosing the beloved, he regulates his intrinsic faculties. Through this inner order, the architect disposes and changes the world, and his activity becomes the manifestation of the beloved's perfect form, desirable attributes and actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architect'
  • s work, Mulla Sadra, Encompassment, Disposition, Causal order, Manifestation of love