نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه ادیان و عرفان دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان

3 استاد گروه ادیان و عرفان دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه سمنان

چکیده

نوشتار حاضر بر مبنای روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌کوشد جایگاه زمان را در نظام فکری داریوش شایگان به خصوص ظهور و بروز آن در قلمرو فرهنگ سنتی و مدرن، شعر، نقاشی و رمان مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که او دالّ مرکزی یا هستۀ مرکزی فرهنگ را زمان می‌داند. این هستۀ مرکزی در فرهنگ‌های سنتی مشرق‌زمین، زمان اسطوره‌ای و در فرهنگ مدرن غرب، زمان خطی است. او با تعلق خاطری عمیق که به زمان اسطوره‌ای و تجلیات آن دارد می-کوشد با نقب‌زدن به اندیشه‌های گوناگون آن را بیابد. از نظر شایگان، هرچند با ظهور مدرنیته در فرهنگ غرب، زمان اسطوره‌ای به محاق رفت و زمان خطی به جای آن قرار گرفت، اما در پایان قرن بیستم در پی انقلاب الکترونیک، زمان خطی جای خود را به زمانِ حالی جهانی داد که قرابت زیادی با زمان اسطوره‌ای دارد. البته که نباید از اختلاف هستی‌شناسانه آنها غافل بود. سرانجام، این سعی و تلاش شایگان او را به سوی رمان سوق می‌دهد و زمان اسطوره‌ای آغازین را در رمان « در جستجوی زمان از دست رفته» مارسل پروست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Time as the central core in Dariush Shaygans 'thought

نویسندگان [English]

  • fateme Pasalari Behjani 1
  • rostam shamohammadi 2
  • ghodrat allah khayatian 3

1 . PHD Student. Faculty of Humanities, Semnan University

2 Semnan university

3 Department Religion and Mysticism. Faculty of humanities. semnan university

چکیده [English]

The present paper based on a descriptive-analytical research method, tries to survey the place of time in Dariush Shaygan's intellectual system, especially its appearanceand emergence in the realm of traditional and modern culture, poetry, painting, architecture and novel. The results show that he considers time to be the central signifier or core of culture. This central core in traditional Oriental cultures is mythical time and in modern Western culture is linear time. With a deep attachment which has to the mythical time and its manifestations, he tries to find it by digging into various thoughts. According to Shaygan, although with the advent of modernity in Western culture, the mythical time was abolished and replaced by linear time, but at the end of the twentieth century, following the electronic revolution, linear time gave it’s place to the global present time which has great affinity with mythical time. Of course, their ontological differences should not be disregarded. Eventually, this effort of Shaygan leads him to the novel, and he finds the time of the early myths in Marcel Proust's novel In Search of Lost Time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dariush Shaygan
  • Culture
  • Time
  • Mythical Time
  • Mythical Time disappearance
  • Electronic Revolution