نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کارآمدی فقه در عصر حاضر به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین علوم در میان سایر شاخه‌های علوم اسلامی، ارتباط مستقیمی با میزان پاسخگو بودن منطق استنباطِ دینی در زمان فعلی و مقتضیات آن دارد. در همین راستا در ادبیات برخی از علمای اصولی معاصر، ضرورت تدوین فلسفه علم اصول فقه موردتوجه قرار گرفته و اقدامات اولیه‌ای همچون چارچوب بحث از سوی اندیشمندان این حوزه ارائه شده است. ازآنجاکه بررسی مبانی معرفتی، همواره یکی از ارکان تفکر فلسفی است، معرفت‌شناسی علم اصول فقه نیز بخشی از فلسفه علم اصول به‌حساب می‌آید. طبق یافته های این پژوهش از طریق توصیف و تحلیل محتوا چگونگی ارتباط حجت اصولی و توجیه معرفت شناختی یکی از مهمترین راه های تسری مباحث شناختی به مباحث اصولی محسوب می شود. در صورت اثبات این مدعا، زمینه پیاده سازی انواع نظریه های معرفتی همچون درون گرایی و برون گرایی معرفتی و سازوکارهای توجیه مثل مبناگروی و انسجام گروی در حجت اصولی مهیا خواهد شد. متعاقب این امر اجرای لوازم معرفتی هر مبنای اصولی، موجب ارتقاء نظام حجیت و تقریب منطق استنباط در شریعت اسلامی با معرفت شناسی معاصر می شود. با این وجود ارتباط شهودی حجت و توجیه به تنهایی موجب اثبات این تلازم نیست به خصوص اینکه بحث های زیادی درباره جدایی باور موجه (عقلانیت نظری) از عمل بر اساس آن (عقلانیت عملی) در معرفت شناسی وجود دارد. این مقاله درصدد اثبات ارتباط حجت اصولی با توجیه معرفت شناختی و ارئه تصویری روشن از ثمرات آن در اصول فقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Philosophical analysis of how the relation of principled argument with epistemological justification through the topics of philosophy of ethics

نویسنده [English]

  • mohammad hosein safaee

beheshti

چکیده [English]

The effectiveness of jurisprudence in the present age as one of the most prominent sciences among other branches of Islamic sciences is directly related to the degree of responsiveness of the logic of religious inference in the present time and its requirements. In this regard, in the literature of some contemporary fundamentalist scholars, the necessity of compiling a philosophy of the science of the principles of jurisprudence has been considered and basic measures such as a discussion framework have been presented by thinkers in this field. Since the study of epistemological foundations is always one of the pillars of philosophical thinking, the epistemology of the science of the principles of jurisprudence is also considered part of the philosophy of the science of principles. According to the findings of this study, by describing and analyzing the content, how to connect the principled argument and epistemological justification is one of the most important ways to extend cognitive discussions to principled discussions. If this claim is proven, the ground will be prepared for the implementation of various epistemological theories such as introversion and epistemic extroversion and justification mechanisms such as foundationalism and coherence in the principled argument. Consequently, the implementation of the epistemological tools of any principled basis promotes the system of authority and approximates the logic of inference in Islamic law with contemporary epistemology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rationale
  • Justification
  • Philosophy of Ethics
  • Epistemology and Practical Rationality