نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

ولفسون،فیلسوف نام آشنای یهودی، با نگارش مجموعه ای از آثار در صدد بازنویسی تاریخ فلسفه غرب با محوریت یهودیت برآمد.او برای انجام این مهم روش فرضی-استنتاجی یا روش تلمودی مطالعه متون را بکار بست.ولفسون از این طریق به دنبال مسائل حل ناشده،منابع ناشناخته،روابط ناشناخته و مسیرهای ناشناخته فلسفه بود.چالش درک و کشف منشأ و خاستگاه،ساختار و تنوع نظام های فلسفی برای او جذاب بود.با این که هیچ گونه ارتباطی بین مطالعه تلمودی و تحقیقات فلسفی وجود نداشت و ولفسون کاملا غرق در دومی بود از یک قرابت روش شناختی بین آن دو بهترین بهره برداری را کرد.این روش مبتنی بر این پیش فرض است که تناقض واقعی در اندیشه های یک متفکر واقعی وجود ندارد.بدیهی است با یافتن یک مورد نقضی می توان پیش فرض فوق و به تبع آن روش مورد نظر ولفسون را زیر سوال برد.منسجم و نظام مند نشان دادن اندیشه های یک متفکر و بیان ناگفته ها و نانوشته های اندیشه وی، مرتبط ساختن مطالب غیر مرتبط و رفع تناقضات ظاهری اندیشه های یک اندیشمند از جمله کارکردهای روش پیش گفته است.استفاده ولفسون از اصطلاحات بدون توجه به تطور تاریخی آنها،تحمیل چارچوب فکری خود بر متفکر مورد بحث،گزافی و دلبخواهی انتخاب کردن متن و یهودی سازی تاریخ تفکر و جانبداری او از تفکر یهودی از مهم ترین نقدهایی است که بر او وارد است.افزون بر این ابهامات یا خطرات قرائت متنی نیز می تواند دست مایه روش او قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique of Wolfson's method in reading philosophical and theological texts

نویسنده [English]

  • reza gandomi nasrabadi

Faculty member, Philosophy Department, Farabi Campus, University of Tehran

چکیده [English]

Wolfson,The well-known Jewish philosopher,sought to rewrite the history of Western philosophy with a focus on Judaism.To do this he used the hypothetical-inferential method or the Talmudic method of studying texts In this way.he sought unresolved problems,unknown sources,unknown relationships,and unknown paths of philosophy.The challenge of understanding the origin,structure,and diversity of philosophical systems was fascinating to him.Although there was no connection between Talmudic study and philosophical research,he made the best use of a methodological affinity between them.This method is based on the assumption that there is no real contradiction in the thoughts of a real thinker.Obviously,by finding a case of violation,one can question the above assumption and, consequently,Wolfson's method. Coherent and systematic presentation of a thinker's thoughts and expression of the unspoken and unwritten thoughts of his thoughts,linking irrelevant contents and resolving the apparent contradictions of a thinker's thoughts are The most important functions of this method.His.use of terms regardless of their historical evolution,imposing his intellectual framework on the thinker in question,exaggeration and arbitrariness in choosing the text, and Judaizing the history of thought and his support for Jewish thought are the most important criticisms this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wolfson
  • Hypothetical-inferential method
  • Talmudic method
  • Philo
  • Spinoza
  • Crescas