نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه اسلامی، دانشکده ادبیات،دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران

2 استادیار، گروه الهیات(فلسفه و حکمت اسلامی)،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی،کرمانشاه ایران

3 کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی،دانشکده ادبیات، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

چکیده

مسأله شر صورتبندیهای مختلفی دارد که یکی از آنها مسأله وجودی شر نام دارد؛ به این معنا که وقتی شرها و رنجهای دنیا به صورت بالفعل دامنگیر انسان میشوند، آدمی از نظر روانی قادر نیست به رابطة سابق خود با خدا ادامه دهد و عواطف او از خدا رنجیده می‌شود. در چنین حالتی، اولویت انسان رفع تناقض منطقی میان وجود شر و وجود خدا نیست، بلکه نیازمند پاسخی است که این رابطه را ترمیم کند.

مدعای مقاله حاضر این است که پاسخهای دینی بهتر می‌توانند جوابگوی مسأله وجودی شر باشند و رابطه فرد با خدا را ترمیم کنند یا حداقل مانع از انقطاع کامل ارتباط او با خدا شوند. منظور از پاسخ دینی پاسخی است که اولا، مأخوذ ار متون دینی باشد؛ ثانیا، بر پیشفرضهای جهانشناختی، انسانشناختی و خداشناختی مورد قبول ادیان بنا شده باشد. هشت پاسخ دینی به مسأله وجودی در این مقاله عبارتند از: بلا برای آزمایش، شرپنداری از سر ناآگاهی و علم ناقص، هشدار برای بازگشت و توبه، سختی مانعی برای طغیان و سرکشی، مکافات عمل در دنیا، اعراض از دنیا و اشتغال به آخرت، جبران اخروی در عوض رنج دنیوی، شر برای شکوفایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Religious answers to the existential problem of evil

نویسندگان [English]

  • abbasali mansouri 1
  • asad allah azhir 2
  • Seyyed Fazlullah Roshan 3

1 Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy, Faculty of Literature, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy, Faculty of Literature, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Master of Islamic Philosophy and Wisdom،Faculty of Literature ، Razi University، Kermanshah، Iran

چکیده [English]

The problem of evil has different formulations, one of which is called the existential problem of evil; this means that when the evils and sufferings of the world actually affect man, man is psychologically unable to continue his former relationship with God and it seems that his emotions are offended by God. In such a case, man's priority is not to resolve the logical contradiction between the existence of evil and the existence of God, but requires an answer that repairs this relationship.

The claim of the present article is that religious answers can better resolve the existential problem of evil and repair a person's relationship with God, or at least prevent the complete severance of his relationship with God. Religious answer means an answer that is first of all derived from religious texts; second, it is based on the cosmological, anthropological, and theological presuppositions accepted by religions. The eight religious answers to the existential problem of evil in this article are: calamity for temptation; misunderstanding due to ignorance and imperfect knowledge; warning for return and repentance; difficulties in preventing rebellion; rewards for actions in this world; abandonment of this world and engagement in the hereafter; otherworldly compensation for worldly suffering; evil for perfection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words The problem of evil
  • the existential problem of evil
  • Religion and evil
  • Religious answers to problem of evil