نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در چند دهه‌ی اخیر، نظریه‌های اصل‌مند اخلاقْ مورد انتقاد بنیادی جزئی‌گرایان اخلاقی قرار گرفته‌اند. انتقادها و اشکالها و مخالفتهای جزئی‌گرایان با نظریه‌های اصل‌مند اخلاق، مختلف بوده است. یک اشکال یا چالشی که بسیاری جزئی‌گرایان آن را به‌نحوی مطرح کرده‌اند این است که تأکید مدافعان نظریه‌های اصل‌مند اخلاق بر اصلهای اخلاقی، به بهای بی‌توجهی به اهمیت تشخیص اخلاقی است. مقاله‌ی حاضر به این اشکال می‌پردازد. هدف مقاله‌ی حاضر این است که نشان دهد عام‌گرا، نه‌تنها می‌تواند اهمیت تشخیص اخلاقی را بپذیرد، بلکه امکاناتی در اختیار دارد که می‌تواند با آنها نظریه‌ای قابل قبول درباره‌ی تشخیص اخلاقی بپردازد. پاسخ مقاله‌ی حاضر به این اشکال، مطرح کردن نگاه ویژه‌ای به تشخیص اخلاقی و به اصلهای اخلاقی است که بر اساس آن، تشخیص اخلاقیْ خودْ متکی به اصلهای اخلاقی است. در این نگاه، هم چیستی اصلهای اخلاقی تعیین‌کننده است و هم چیستی تشخیص اخلاقی. اصلهای اخلاقی، نه سازوکارهای مکانیکی تصمیم‌گیری هستند، و نه صرفاً اصلهای نظری، بلکه اصلهای عملی و نوعی از عزمهای مدید فاعلان هستند. توانایی تشخیص اخلاقی، نیازمند برخی حساسیتها است، و حساسیتها وابسته هستند به منش و شخصیت ما، یعنی با این که ما چه نوع فردی هستیم. و سرانجام مقاله‌ی حاضر تحلیل می‌کند که عزمهای نهادینه‌ی مدید و به‌ویژه اصلهای اخلاقی، چه نقشهایی در شخصیت فاعل ــ‌که تشخیص اخلاقی متکی به آن است‌ــ دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Moral Judgement requires Moral Principles

نویسنده [English]

  • SeyyedAli Asghari

عضو هیأت علمی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده [English]

In recent decades, the principled theories of ethics have been criticized by the moral particularists. Criticisms, objections, and oppositions of particularists against those theories are diverse. An objection or challenge which has been one way or another put forth by many particularists is that the emphasis of the of principled ethics theorists on moral principles is at the expense of neglecting the importance of moral judgement. This paper addresses this objection. The aim is to show that the generalist not only can acknowledge the importance , but also have the means to develop an acceptable theory about moral judgement. This paper’s answer to the objection is proposing a special view towards moral judgement and moral principles according to which moral judgement itself depends on moral principles. In this view, both the nature of moral principles and the nature of moral judgement is crucial. Moral principles are neither mechanical decision mechanisms nor just theoretical principles. Moral principles are practical principles and a kind of extended determinations of the agent. Capacity of moral judgement requires some sensitivities, and sensitivities depend on our character. Finally, this paper analyses the roles of extended internal determinations, and especially moral principles, in the character of the agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principled ethical theories
  • particularism
  • generalism
  • extended determinations
  • practical principles