نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه مفید

چکیده

در این مقاله سیرِ تحولِ عمل‌گرایی در اندیشۀ پاتنم موردِ بررسیِ نقادانه قرار می‌گیرد و نقدهای او به دوگانگی‌های مختلف و ادعای فروپاشیِ دوپارگیِ واقعیت/ ارزش و انتهای سیرِ عمل‌گراییِ او که منجر به مسئله‌ی امکانِ هستی‌شناسی و صدور اعلامیه‌ی ترحیمِ هستی‌شناسی شد، بیان می‌گردد. سپس با نگاهی تطبیقی، نظرِ ارسطو در بابِ دوگانگیِ نظر و عمل تقریر می‌گردد و تفکیکِ اخلاق به عنوانِ راهکارِ کلیدی ارسطو در مسئله‌ی امکانِ هستی‌شناسی مورد مداقه قرار می‌گیرد. در انتها تبیین می‌شود که علی رغمِ نقدهای کوبندۀ پاتنم به نظرات قبلیِ خود و تلاشِ وی برای رهایی از دوگانگی‌های مختلف، اندیشه‌ی پراگماتیکِ او از دوگانگیِ نظر و عملِ ارسطویی رهایی نداشته و همراهِ همیشگیِ اندیشه‌ی پاتنم، از رئالیسمِ متافیزیکی تا رئالیسمِ درونی و کثرت‌گراییِ عمل‌گرایانه بوده است و بر همین مبنا، تحولِ عمل‌گراییِ پاتنم و تمایلِ او به اخلاق را می‌‌توان با در نظر گرفتنِ تاثیرِ دوگانگیِ نظر و عمل تبیین کرد و به این ترتیب برخلافِ نظرِ پاتنم، نقدهایِ وی به متافیزیک هیچ‌گاه مؤیدی بر تردید در هستی‌شناسی و صدورِ اعلامیۀ ترحیم برای آن نمی‌گردد، بلکه یادآورِ اهمیتِ مسئله‌ی تفکیکِ اخلاق در فلسفه امروز و توجهی دوباره به فلسفه‌ی ارسطو است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study for The impact of the Aristotelian duality of theoria and praxis in the development of Putnam's pragmatism

نویسنده [English]

  • mohammad ohadi haery

student of university

چکیده [English]

This Article has Critical investigated for development of Putnam's pragmatism and has presented of Putnam's critiques to different dualities, Claim of The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and end of Putnam's pragmatism that resulted to problem of "Ontology possibility" and to issue pronounces the death of Ontology. Then with view of comparative, we expressed Aristotle's opinion about duality of Theoria and Praxis; and "Separation of Morality" has investigated as Aristotle's best solution for problem of "Ontology possibility". At the end of article we explained that contrary to Putnam's critiques to his previous comments and his try for free of different dualities; Putnam's pragmatism have not separation of duality of Theoria and Praxis. On Putnam's philosophy as "Metaphysical Realism" to "Internal Realism" and "Pragmatic Pluralism", Accompanied with "duality of Theoria and Praxis" and Accordingly, development of Putnam's pragmatism and his tendency to Ethics, just explained with impact of the Aristotelian duality of theoria and praxis. In this way, Unlike Putnam's opinion, his critiques on Metaphysic has not Confirmed to Rejection of Ontology but But this critiques, reminds us that important of "Separation of Morality" in Contemporary Philosophy and Reconsidering on Aristotle's philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duality of theoria and praxis
  • the Fact/value Dichotomy
  • metaphysical realism
  • realism internal
  • pragmatic pluralism
  • Separation of Morality