نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

چکیده
یکی از مفاهیم مورد بحث در فرااخلاق که در سیاق‌های اخلاقی بسیار به کار می‌رود و نقش مهمی در صدور داوری اخلاقی دارد، مفهوم الزام یا وظیفه است که از مفاهیم هنجاری محسوب می‌شود. از فیلسوفانی که به این مفهوم پرداخت و آن را غیر قابل تقلیل و متمایز از مفاهیم ارزشی می‌دانست، ویلیام دیوید راس است. او بسیاری از مباحث اخلاقی خود را تحت تأثیر اندیشه‌های پریچارد بیان داشت؛ از این جهت تبیین دقیق دیدگاه پریچارد در فهم نظریه اخلاقی راس دارای اهمیت بسیار است. لذا، نوشتار حاضر در صدد است تا دیدگاه فرااخلاقی و شهودگرایی راس را در پرتو اندیشه پریچارد به روش تطبیقی- توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مورد مدّاقه قرار دهد که در چه مواردی از او تأثیر پذیرفته و آیا می‌توان به رغم این تأثیرها نظر او را دیدگاهی بدیع محسوب نمود. در نهایت تحقیق حاضر نتیجه می‌گیرد راس علیرغم تأثیر زیادی که از پریچارد پذیرفته، سعی کرده مشکلات آن دیدگاه را برطرف کند و بر اساس مبانی فلسفی خود نظریه وظیفه در نگاه نخست را ارائه و تمایز میان الزام و خوب اخلاقی را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the influence of Prichard on Ross's meta ethical views about obligation and its principles and its relation with moral goodness

نویسندگان [English]

  • Bita Nakhaei 1
  • HOSSEIN Kalbasi Ashtari 2

1 Allameh Tabataba'i

2 Allameh Tabataba'i

چکیده [English]

Abstract
One of the concepts discussed in meta ethics which is applied in moral situations and has an important role in moral judgments, is obligation or duty which is normative. William David Ross was a philosopher who talked about this subject in detail and differentiated this concept with that of value. He was highly influenced by Prichard’s thoughts, therefore it is important to scrutinize his moral ideas. This paper tries to examine his intuitionism and meta ethical view in light of Prichard’s thoughts. The method of this research is comparative- analytic, and has used books and on line resources in order to see in what extent he accepted Prichard’s ideas and in what extent we can call his thought new. Finally, this research concludes that although Ross was was highly influenced by Prichard, he could overcome his difficulty and bring up his new idea about primafacie duties and differentiate the concept of obligation with that of good according to his meta ethical views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ross
  • intuitionism
  • obligation
  • Prichard
  • prima facie duty