نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترا، رشته فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به وضع اصطلاحات استراتژیکی همچون اراده آزاد، خودآیینی، قانون عقل، وظیفه و نسبت پیچیده میان آن‌ها می‌پردازد که بنیاد آموزه اخلاق، حق و سیاست کانت را شامل می‌شوند. در این بین نه تنها اخلاق خود بر اساس کشمکش میان اراده و قانون ایجاد می‌شود بلکه اخلاق در نسبتی دوسویه و دیالکتیکی بنیاد شکل‌گیری اراده آزاد، خودآیینی و متحقق کننده‌ی مابعدالطبیعه درون انسان به عنوان غایت نیز هست. اما زمانیکه این موجودات خودآیین سعی به ایجاد اجتماع و تشکیل وضع اخلاقی-مدنی با قوانین مشترک براساس ضمانت اخلاقی می‌گیرند در ساحت بیرونی اسیر دیگری‌ای خواهند شد که خویش را دارای آزادی مطلق می‌داند و در این ساحت، آزادی من هیچ ضمانتی نخواهد داشت. بنابراین آدمی بایستی پای به وضعی دیگر گذارد که تمامی حقوق او در آن دارای ضمانت خارجی باشد که آن چیزی جز وضع حقوقی-مدنی نیست. بنابراین آدمی برای حفظ اخلاق( و به تبع آن خودآیینی و آزادی خویش) از وضع اخلاقی-مدنی که صرفاً تحت نظارت الزام درونی است به وضع حقوقی-مدنی وارد می‌شود که تمامی تکالیف دارای الزام و قانونگذاری خارجی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kant's transition from the ethical-civil state to Juridical-civil state and create moral/political community

نویسندگان [English]

  • Mahmoud sufiani 1
  • Mohsen Bagherzadeh meshkibaf 2

1 Department of Philosophy, Faculty of Literature, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 phd student

چکیده [English]

In the book of Groundwork of the Metaphysics of Morals, Kant deals with postulating strategic terms such as free will, autonomy, the law of reason, the duty, and the complex relationship between them, which incorporate in kant's thought the base of the doctrine of Kant's ethics, law, and politics. In the meantime, not only moral is itself based on a struggle between will and law, but also moral is in a Double-sided dialectical relationship the foundation of the formation of a free will, autonomy, and realization metaphysics within man as an end. But when these autonomy beings try to create a community and form ethical-civil state with common rules based on moral guarantee In the outside world, they will be captured by another who believes in absolute freedom, In this area, my freedom will not be guaranteed. Therefore, one has to enter another situation in which all his rights are guaranteed by a external warranty, which is nothing but a juridico-civil state. Therefore, mankind, in order to preserve morality (and consequently its autonomy and freedom)from The ethico-civil state, which is merely subject to internal control, enters the juridico-civil state All duties are subject to external Legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • moral
  • right
  • freedom
  • ethico-civil state
  • juridico-civil state