نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه شاهد تهران

چکیده

شناخت حضوری شناختی است که در آن، معلوم، حقیقت شیء بوده و خود بعینه نزد عالم حاضر می-گردد. هرچند این معرفت در هر دو ساحت معرفت شناختی و هستی شناختی امکان بررسی دارد، لکن تامل در بعد هستی شناختی آن، ضرورت افزونتری را فراروی یک پژوهشگر فلسفی قرار می نهد. مطالعه هستی شناسانه علم حضوری در ضمن مختصاتی چون «وجودی بودن علم حضوری»، «ذو مراتبی علم حضوری» و «اتحاد یا وحدت اجزای علم حضوری» از یافته های نگارنده در تحلیل بعد هستی شناختی این معرفت به شمار می رود. بسیار حائز اهمیت است که بدانیم وصول به این یافته ها در حکمت متعالیه تنها از همپوشانی احکام علم با احکام وجود، ناشی شده است. همچنانکه خاصیت تشکیک پذیری علم حضوری نیز محصول همین همپوشانی می باشد. وحدت یا اتحاد میان اجزا (حسب اقسام مختلف علم حضوری)، از نتایج دیگر تبیین هستی شناسانه علم حضوری در نگاه صدرایی به شمار می‌رود. تاکید می شود که روی آوردِ تحلیلی توصیفی مساله علم حضوری با نظر به بررسی بعد هستی شناختی آن، این نوشته را از سایر پژوهشهای موجود در این حوزه که ناظر به ارزش معرفت شناختی علم حضوری اند، متمایز ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An ontological approach to the knowledge by presence from the viewpoint of Sadr al-Mutallehin

نویسنده [English]

  • mohammadjavad pashaei

assistant professor of shahed university

چکیده [English]

Knowledge by presence is cognition in which, object known, is the truth of the object, and it turns out to be apparent to the knower.
Although this knowledge is possible in both the epistemological and ontological fields, but consideration of its ontological dimension leads to a more explicit need for a philosophical scholar. The ontological study of the knowledge by presence, along with the coordinates of "the existence of knowledge by presence "," being hierarchical and the unity of the components of the Knowledge by presence ", are from the author's findings in the analysis of the ontological dimension of this knowledge . It is very important to know that the acquisition of these findings in the transcendentalist wisdom is due only to the overlapping of the rules of knowledge with the provisions of existence. As the hierarchical Features of the knowledge by presence is also the product of this overlap. The unity or identity between components (according to the different types of knowledge by presence from the other results, the ontological explanation of the knowledge by presence is in Sadra's view. It is emphasized that the descriptive analytic study of the knowledge by presence, in consideration of its ontological dimension, has distinguished this article from other studies in this field that are based on the epistemological value of knowledge by presence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge by presence
  • concomitance of knowledge by presence with existence
  • Gradation of knowledge by presence
  • unity
  • union