نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه تهران

چکیده

نظریۀ انتقادی بوم‌گرا، پیوندهای موجود در جهان طبیعی و فعالیت‌های انسانی را بررسی می‌کند. با درنظرگرفتن برداشت‌های گوناگون فلسفی از فلاسفۀ مختلف، وجود و بقای آگاهی انتقادی زیست‌محیطی در ناخودآگاه جمعی انسان آشکار می‌شود، هرچند ممکن است با اصطلاحات یا کلیدواژه‌های متفاوتی بیان شده باشد. خوانندۀ علاقه‌مند می‌تواند ردّپای همان نگرانی و دغدغه را در سوئدنبرگ فیلسوف سوئدی نیز پیدا کند. دو مفهوم فلسفی «همانندی» و «درون‌روانگی» بیان‌گر ارتباط بین روح و مادّه، ذهن و بدن، است و می‌توان ادّعا کرد که همان چیزی است که زندگی جسمی انسان را با زندگی معنویِ همیشگی او ارتباط می‌دهد. با بررسی چنین مفاهیم فلسفی در یک قلمروی انتقادی بوم‌گرا، این مقاله تلاش می‌کند که همبستگی پنهانی موجود بین انسان و طبیعت و ارتباط بین این دیدگاه انتقادی و بعضی مفاهیم خاص فلسفۀ سوئدنبرگ را نشان دهد. هدف این مقاله واکاوی مؤلفه‌های نقد بوم‌گرا در آثار سوئدنبرگ با توجه به دو مفهوم فلسفی «همانندی» و «درون‌روانگی»است. این آگاهی معنوی آشکار می‌کند که انسان‌ها تا زمانی که نتوانند زندگی خود را مطابق با الوهیت پیش ببرند، نخواهند توانست در هماهنگی با جهان طبیعت زندگی کنند چراکه چنین ایدئولوژی خدامحوری اجازۀ کاری غیر از همراهی با محیط‌زیست را به انسان نمی‌دهد؛ محیط‌زیست مظهر خداوند، خالق مطلق، است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Eco-critical Reading of "Influx" and "Correspondences" in Swedenborg `s Spiritual World

نویسندگان [English]

  • Laiya Matin Parsa 1
  • Ali Salami 2

1 Islamic Azad University- Karaj Branch

2 Tehran University

چکیده [English]

Eco Critical theory inspects the existing interconnections of the natural world and the human activities. Considering diverse philosophical perceptions of different philosophers discloses the deep existence and survival of ecocritical awareness in human being`s collective unconscious though it might have been articulated in dissimilar terminologies or technical terms. The interested reader can find traces of the same concerns in Swedish Swedenborg. The two notions of Correspondence and Influx signify the connection between spirit and matter, mind and body and it can be claimed to be what connects Man`s physical life with his/her perpetual nonphysical life. Investigating such notions in an Eco Critical realm the essay advocates a type of Eco Critical realization that requires us to unearth the covert long existing correlation between Man and the nature and the relation between this ecocritical notion and some of Swedenborgian specific philosophical notions. The purpose of this article is to analyze the components of ecocritical criticism in Swedenborg's works according to two philosophical concepts of Correspondence and Influx. This spiritual awareness clarifies that human beings cannot live in accord with the universe until they can manage to conduct their lives in harmony with Divinity since this God centric ideology does not let anything except reverence toward the environment as it is the epitome of God, the absolute creator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: "
  • Ecocriticism"
  • Influx"
  • Correspondence"
  • Spiritual World"
  • "
  • Swedenborg"