نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی،دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران.

چکیده

در این مقاله نسبت سبک‌زندگی با معنای‌زندگی در مکتب رواقی مورد بررسی است. مکتبی کهن که معنای فلسفه را شیوه زیستن می داند و داعیه سبک سازی دارد و آموزه های آن امروزه مورد توجه قرار گرفته است. چگونگی سبک‌زندگی از دغدغه‌های بشر است و برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، جهت ارائه سبک ‌ایده‌آل باید معنای زندگیِ مرتبط و مؤثر در آن را جست. معنای زندگی برمبنای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی شکل می‌گیرد. پس از استنباط آن در مکتب رواقی، آموزه‌های رفتاری ایشان در 4 عرصه تعامل با خود، با خدا، با دیگران و با هستی مورد بررسی است. وجود خلأها و نقایض چون چگونگی تفسیر ماهوی هستی و انسان در مبانی فکری رواقیون باعث بروز معنای چندپهلو و مبهم از زندگی شده و به تبع آن سبک زندگی حاصل از این مکتب با تعارضات و چالش‌هایی چون چگونگی ارتباط با خالق و تعهدات عملی ناشی از آن بودن، ارتباطات انسانی و چگونگی تعامل با هم‌نوعان و چگونگی پذیرش مدرنیته و تاب آوری اقتضاعات زندگی فن‌آورانه روبرو است. روش این مقاله عقلی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between lifestyle and the meaning of life in Stoic thought

نویسندگان [English]

  • Abdollah Nasri 1
  • hamideh mazaheri seyf 2

1 profesor of the faculty of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Doctoral student of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this article, the relationship between lifestyle and the meaning of life in Mozad’s stoic school is investigated. An old school that considers the meaning of philosophy as a way of life and advocates stylization, and its teachings have been taken into consideration today. The way of life is one of the concerns of human beings, and to identify its strengths and weaknesses, in order to present an ideal style, the meaning of relevant and effective life should be sought in it. The mining of life is formed based on ontology, anthropology and values are formed. After deriving it in the Stoic school, her behavioral teachings are examined in the four areas of interaction with oneself, with others and with existence. Existence of defects such as how to interpret the essence of existence and man in the intellectual foundations of the Stoics has caused the emergence of a multifaceted and ambiguous meaning of life, and as a result, the lifestyle resulting from this school has conflicts and challenges such as how to communicate with the Creator and the practical obligations resulting from it. Human communication and how to interact with other species and how to accept modernity and resilience are facing the requirements technological life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • meaning of life
  • attribution
  • Stoics