1. رهشِ سهروردی از چالشِ مطابقت و این‌همانی

محسن اکبری؛ محمد حسین حشمت پور

دوره 10، شماره 24 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 127-146

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2019.103988.1567

چکیده
  سهروردی در نظام حکمت اشراق، از خود و خودآگاهیِ شهودی‌اش ره می‌سپرد و به خدا می‌رسد. او از یک‌سو، هویتِ خود و مبادی نوری‌اش را «حضورِ نزد خود» می‌یابد و از دیگر سو، فاعلیت (مبدئیت) و دیگرآگاهیِ انوار جوهری را با اضافه اشراقی تبیین می‌کند. از عباراتی که در هر یک از آثار تعلیمی او به تبیینِ چیستی و تعیینِ جایگاه اشراق و شهود در ...  بیشتر