بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو
بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو

حسن عباسی حسین ابادی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 295-321

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36305

چکیده
  فیلسوفانی مانند ارسطو و ابن‌سینا اندیشه‌ورزی را بالاترین فعالیت سعادت برای آدمی می‌دانستند. پرسش این است رابطه اندیشه و تأمل نظری با عمل چگونه است؟ بر اساس دیدگاه ایندو اندیشمند رابطه نظر و عمل در ...  بیشتر
بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو
بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو

حسن عباسی حسین ابادی؛ مستانه کاکایی

دوره 8، شماره 20 ، شهریور 1397، ، صفحه 145-170

https://doi.org/10.30470/phm.2018.32198

چکیده
  مفهوم کمال در اندیشه ارسطو در مابعدالطبیعه با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می‌شود هر دو در انگلیسی بهactuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از «انرگیا» و «انتلخیا» سخن گفته است: در ...  بیشتر