تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر
تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر

جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 155-186

چکیده
  مقالة حاضر سعی می‌کند تا مسألة مرگ را از دریچة تازة هستی‌شناسی تودستی مورد بررسی قرار دهد. منظور ما از هستیشناسی تودستی نحوهای از مواجهه با هستنده‌های تودستی (هستی‌های ابزاری) و افقهای انضمامی حیات ...  بیشتر
دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر
دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر

سیّد جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 147-177

چکیده
  حقیقت، پرسش‌برانگیزترین مسألة فلسفی است که اندیشة فیلسوفان را همواره به خود جلب‌کرده‌است. مارتین هایدگر با تعریف حقیقت به نامستوری (الثیا)، حقیقت را از معیار سنجش صدق و کذب ‌گزاره خارج کرده و به آن ...  بیشتر