نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر رسمی آموزش و پرورش

چکیده

چکیدهمقالة حاضر کوششی‌ است در راستای تبیین و تطبیق دو نظریة فرااخلاقی «خطا» و «ادراکات اعتباری» ازسوی جان مکی و علامه سید محمدحسین طباطبایی. این مقاله که از حیث روش تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده، کوششی‌ است برای کشف، تحلیل، تبیین و صورت‌بندی پیش‌فرض‌های ضمنی و مصرَح دو نظریة مهم فراخلاقی، تحت‌عناوین «نظریه‌خطا» و «ادراکات اعتباری» که به‌ترتیب ازسوی جان مکی و سید محمدحسین طباطبایی طرح شده‌اند. از آن‌جاکه زبان اخلاق، متافیزیک اخلاق، عقلانیت اخلاق و معرفت اخلاقیْ برخی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های فراخلاقی است، در تحقیق حاضر به تحلیل این مؤلفه‌ها می‌پردازیم. نتیجة مقایسه این است که اگرچه وجه افتراق مهم نظریة اعتباریات با نظریة خطا در یکی از مبانی انسان‌شناختیِ معرفت اخلاقی این دو نظریه است -که در یکی (نظریه اعتباریات) از وجود و اعتبارِ ادراکاتِ اعتباری ثابت که ریشه در طبیعت بشری دارد سخن می‌رود- با این‌حال ناواقع‌گراییِ اخلاقی در متافیزیک اخلاق، شناخت‌گرایی در زبان اخلاق، واقع‌گروی اخلاقی در عقلانیت اخلاق و ناواقع‌گرایی در معرفت اخلاقی از اشتراکات مهم این دو نظریه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of John Mackey's Error Theory and Tabatabai's Etebariat Theory

نویسنده [English]

  • seyed mahdi keshmiri

Teacher

چکیده [English]

Abstract

The present article aims at explaining and applying the two theories of metaethical "error" and " credit perceptions" by John Mackie and Allameh Seyyed Mohammad Hosein Tabatabaei. This article's research design is a library method and attempts to discover, analyze, explain and form the implicit and explicit presuppositions of two significant metaethical theories named "error-theory" and " credit perceptions" respectively designed by John Mackie and Seyyed Mohammad Hosein Tabatabaei. Since the language of ethics, the metaphysics of ethics, the rationality of ethics, and the perception of ethics are some of the most suggestive metaethical assumptions, we will analyze these components in the present research. The result of the comparison is that although the point departure between the error and contingent theory is in one of the anthropological foundations of moral knowledge of these two theories – in the contingent theory, the existence and validity of fixed convention perceptions that are rooted in human nature are pointed out, unethical realism in ethical metaphysics, cognitivism in ethical language, ethical realism in ethical rationality and unrealism in ethical knowledge are important commonalities of these two theories.Keyword

Error theory, contingent theory, ethical ontology, ethical epistemology, ethical rationality

کلیدواژه‌ها [English]

  • «
  • error theory»
  • mackie»
  • etebariat»
  • ، «
  • tabatabaei»