دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-350 
5. بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت

صفحه 121-150

حمیدرضا سعادت نیاکی؛ علی فتح طاهری