دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-409 
13. بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور

صفحه 355-385

ابوالفضل توکلی شاندیز؛ سید حسن اسلامی اردکانی؛ سید احمد فاضلی